Hur många procent av bioenergin kommer från skogen?

Karin Holmberg
Svarat av: 
Gustaf Egnell
Docent och forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Jag skulle vilja veta hur många procent av bioenergin som kommer från skogen och hur många som kommer från övriga kategorier, torv, avfall och åkerbränslen. Talar vi då bara om inhemska bioenergikällor?

Hej Karin!

Energimyndigheten tillsammans med SCB tillhandahåller delar av de uppgifter du efterfrågar i ”Energiläget”. Rapporten finns att ladda ner som pdf https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=145396 och sifferunderlaget finns som excelfil https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energilaget/energilaget-i-siffror-2019.xlsx.

 

Här framgår att Biobränslen stod för 143 TWh av energitillförseln år 2017. Under 7. ”Användning av biobränslen per bränslekategori fr.o.m. 2005, TWh” får du ut följande tabell, som du ser längre ner. Se även länk längre ner.

Där de första tre kolumnerna kommer från skogen och där avlutar är en restprodukt i massa och pappersindustrin (8+55+44=107 TWh). En del av detta kommer från importerat virke – men det är en liten andel. En liten del av etanolen (merparten importerad och majs eller sockerrörsbaserad) och biodieseln (talloljebaserad) har sitt ursprung i svensk skogsbiomassa. Låt oss lägga till ytterligare 1 TWh. Sedan har vi soporna (med en andel import – oklart för mig hur mycket) där vi lär finna en hel del ved, papper och kartong. Låt oss säga motsvarande 2 TWh. Det blir då totalt 110 TWh av 143 = 77%. Om man begränsar det hela till den inhemska produktionen (exkluderar importerade sopor och drivmedel blir siffran högre – kanske 85%. Slutsatsen är att skogen bidrar mycket till den svenska energianvändningen.

Sedan finns statistik på hur de fasta trädbränslena fördelar sig på olika bränsleslag i rapporten Produktion av oförädlade trädbränslen 2016, se länk längre ner.

 

Torven döljer sig under rubriken övriga bränslen och min bedömning är att torv står för det mesta.

 

Mvh Gustaf

0
Publicerad: