Hur många ha/procent av Sveriges yta täcks av barr- respektive lövskog?

Nike
Lena Ståhl, SkogsSverige

Hur många ha/procent av Sveriges yta täcks av barr- respektive lövskog? Vänligen / N

Enligt Riksskogstaxeringen (2004-2008) är de vanligaste beståndstyperna i produktiv skogsmark tallskog (38% av arealen), granskog (27%), barrblandskogar (15%) och lövskog (6%). Om man ser på virkesförrådet så är 39% tall, 42% gran och 12% björk (Skogsstatistisk årsbok 2010). För den som vill fördjupa sig i statistiken finns länkar till källorna nedan.

Publicerad: