Hur kan man se och bedöma ekologiska förändringar av skogshantering?

Emma Olevik emmaolevik@hotmail.com
Bo Leijon
Hur kan man se och bedömma resultatet av skogshantering och därmed ekologiska förändringar?
Skogsbruket kan direkt påverka bl a skogsmarken, faunan och floran och angränsande ekosystem. Det blir också indirekta miljöeffekter utanför skogen genom att det krävs energi och material för att transportera och förädla skogsprodukterna och för exv tillverkning, underhåll och återvinning av maskiner. Hur "ser" man och kontrollerar detta? Här är några vägar:

Forskning: Det finns en mycket bred forskning om miljöeffekter av skogsbruk, alltifrån skogsmarkens kemi och skogens biodiversitet till miljöeffekter av olika bränslen och oljor och livscykelanalyser för skogsmarskiner. Jag kan inte här redogöra för allt man då mäter och utvärderar.

Miljöövervakning:Hela tiden sker en övervakning (monitoring) av miljön. Riksskogstaxeringen är en källa till kunskap. Där undersöks varje år inte bara virkestillgångar och avverkning över hela landet utan också markegenskaper, vegetation, skogens hälsa och andra indikatorer på hur det står till med miljön. Verksamheten ingår i Miljönätet.

Lagstiftning: Med lagar (miljöbalken och skogsvårdslagen) har samhället formulerat krav på att skogsbruket ska vara miljömässigt hållbart i längden. Genom att följa upp hur skogsägare sköter sig kan man som du skriver "bedömma resultatet av skogshantering", åtminstone i relation till lagens krav. Skogsvårdsorganisationen är tillsynsmyndighet och ytterst är det personal från skogsvårdsstyrelserna som bevakar vad som händer och ger råd till markägarna.

Miljökonsekvensbeskrivningar är ett instrument i miljöarbetet. Sådana har gjorts för en del skogsbruksåtgärder såsom skogsbränsleuttag, kalkning och vitaliseringsgödsling och användning av contortatall. Konsekvensbeskrivningen är en sammanställning av vad forskning och praktik känner till om miljöeffekterna av den planerade åtgärden eller verksamheten. Ett beslutsunderlag för hur man bör gå tillväga för att undvika skadeverkningar. Konsekvensbeskrivningar behövs enligt miljöbalken för vissa miljöfarliga verksamheter och berör därmed inte skogsbruk i första hand. Men det pågår faktiskt rättsprövning av om vissa skogsbruksaktiviteter ska klassas som miljöfarlig verksamhet.

Certifiering: Slutligen finns numera kriterier för frivillig miljöcertifiering av skogsbruk syftande bl a till att hålla ekologiska förändringar på acceptabel nivå. Med tillhörande kontrollfunktioner kam man följa upp att så sker.

Publicerad: