Hur hotas biologisk mångfald i skogen?

LP
Per Holgén
Hur hotas biologisk mångfald iskogen? Är det någon skillnad mellan urskog och naturskog? Finns det några samband mellan typ av skog och arter som är knutna till denna typ?
Jag antar att du med din fråga avser hur skogsbruk påverkar den biologiska mångfalden. Det går inte att ge något generellt svar på den frågan. Det beror helt på var man befinner sig, hur skogsmiljön ser ut och hur skogsbruket bedrivs. Det man möjligtvis kan säga mera generellt är att dagens svenska skogsbruk inte utgör något större hot mot den skogliga biodiversiteten, även om enstaka arter kan hotas lokalt eller regionalt. Att hotet inte är så stort kan sägas vara en kombination av dels att skogsbruket normalt sett är skonsamt, dels att de flesta svenska skogsekosystemen är relativt tåliga och naturligt artfattiga. Tidigare användes ofta termen "urskog" i naturvårdssammanhang i betydelsen "av människan opåverkad skog". Eftersom sådan skog knappast finns i Sverige har man övergått till termen "naturskog". I en naturskog anses tidigare mänsklig påverkan på området ifråga vara utan större ekologisk betydelse och ofta långt tillbaka i tiden. I vår frågebank finns en antal besvarade frågor i ämnet som du kan botanisera bland genom att söka på t.ex. "biodiversitet".
Publicerad: