Hur gör man tjära och varför brinner kol vad händer om man bränner löv ved?

henrik144@hotmail.com
Bo Leijon
Hur gör man tjära och varför brinner kol vad händer om man bränner löv ved. Snälla besvara dom här frågor vi håller på med skogs geni i skolan.
Tjära framställdes på gammalt sätt i en tjärdal. Botten liknade ett runt golv som sluttade inåt, som en tratt, med ett avtappningshål i mitten. Tjärdalen byggdes i en sluttning. Marken utgjorde "trattens" ena sida. Den andra sidan byggdes upp av virke, t ex granslanor. Detta golv täcktes med jord och slät granbark eller näver. Barklagret måste vara tätt och lagt så att tjäran kunde rinna mot avtappningen. På detta underlag staplades finhuggen tjärved så tätt som möjligt. Den tjärrikaste veden in mot mitten. Överst lades lättantändligt material och allt täcktes med torv. Under avtappningshålet fästes skon, en urholkad träkubbe som samlade upp tjäran och ledde den över i en ränna.
Veden tändes på runtom. Elden sökte sig först uppåt. Tjärdalen brann altså uppifrån och nedåt. Förbränningen var kraftigare och snabbare än i en kolmila. Av värmen trängde tjära fram ur veden, rann ned på botten och ut i rännan. Eldens intensitet måste hela tiden styras med övertäckning eller draghål, annars kunde tjäran bli för seg eller förgasas. Tjäran renades sen genom att bottensatsen tappades av.

I tjärdalen bildades också kol som tillvaratogs. Det leder över till din fråga om hur kol brinner. Kol är ett grundämne som kan oxideras, d v s det kan förenas med syre. Då bildas koldioxid. Det behövs hög temperatur för att starta processen, man måste tända på. Sen avges energi, elden värmer. Samma sak händer när man eldar lövved. Men ved innehåller också annat än kol. Vatten avgår som vattenånga. Icke brännbara ämnen bildar aska.
Publicerad: