Hur fördelar sig skogs-värdekedjans olika delar?

Daniel Hagberg
Svarat av: 
Björn Elfving
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Hur fördelar sig skogs-värdekedjans olika delar, inkl. det som tidigare i produktionskedjan tagits om hand genom röjning och gallring, räknat som andel energi mellan sågat virke, massaved, spån/bark/övriga rester från sågverk resp GROT/gallrat?

Hej Daniel!

Frågan är inte skarpt formulerad. Avses energi-innehållet i biomassan som går till olika användningsområden? Uttag och fördelning på användningsområden varierar från år till år, olika trädslag har olika densitet etc. Data om årligt uttag och fördelning på sortiment återfinns i statistik från Skogsstyrelsen, googla på skogsstyrelsen/statistik.

0
Publicerad: