Hur bevarar man genetisk variation hos gran?

Mirjam Lööf
Bengt Andersson, Skogforsk, Sävar
Jag undrar vad som görs för att skydda den genetiska mångfalden inom arter (till exempel gran). Kan skog med ortsegna sorter bedömas som skyddsvärd endast på denna grund, eller är det bara rödlistade arter som gäller? Förslag på litteratur i ämnet?

Ja, den genetiska mångfalden inom arter är viktig. Den utgör basen för en arts framtida utvecklingsmöjligheter och också basen för de förädlingsframsteg som är möjliga. Därför är de svenska förädlingsprogrammen planerade och dimensionerade med tanke på stor genetisk variation inom arter - betydligt större än de flesta andra länders förädlingsprogram. Dimensioneringen ska garantera tillräcklig genetisk variation för fortsatt evolution och för förädlingsframsteg i hundratals trädgenerationer.

När det gäller vindpollinerade arter, som t.ex. gran och de flesta andra av våra skogsträd, finns det knappast något värde i att bevara "lokala" genotyper för att främja den framtida anpassningen. Pollen flyger långa vägar (10-tals mil) och medför en effektiv omblandning av gener vid varje generationsskifte. Den anpassning som sker under en trädgeneration genom att dåligt anpassade granar slås ut bryts således i hög grad vid nästa generationsskifte. Det är därför granen visar en klinal (gradvis) anpassning över landet och inte en lokal.

Det finns dock ett "genbanksmaterial" som administreras av Skogsstyrelsen där ett rutnät med bestånd av lokalt ursprung över hela landet har identifierats. Föryngringen i dessa bestånd sker enligt särskilda restriktioner för att försöka bibehålla eventuella lokala genetiska särdrag. Till detta kommer ett antal skyddade områden (nationalparker, naturreservat, etc.) där träden får utvecklas och föryngras fritt utan medveten påverkan.

Litteraturförslag: Danell, Ö. 1992. Genetisk variation på olika sätt. Skog&Forskning 1/92, 28-44.

Nilsson & Lindgren 1994. Skogsgenetiskt kompendium. 31 s
Publicerad: