Hur beräknar jag volymen för ett lövträd (björk, asp, ...)

David Gustavsson
Björn Elfving
Hur beräknar jag volymen för ett lövträd (björk, asp, ...) givet brösthöjdsdiametern och höjden för trädet?
När man talar om trädens volym brukar man avse stamvolymen ovan stubbe inklusive bark. I princip kan volymen beräknas ungefär som för en kon:

volymen = basytan x höjden x formtalet.

Formtalet är 0.33 för en kon men varierar hos träden beroende på bl a kronformen och det ligger normalt över 0.33 också därför att grundytan mäts vid brösthöjd. För enklare överslagskalkyler kan brösthöjdsformtalet sättas till 0.45, dvs:

v = d² x PI/4 x h x 0.45.

I praktiken beräknas volymen oftast med funktioner utifrån trädets höjd och diameter. Funktionerna baseras på data från representativa och noggrannt uppmätta fällda träd. I Praktisk Skogshandbok, 11:e upplagan (Sveriges Skogsvårdsförbund 1985), sid 233-235, finns sådana funktioner angivna för bl a björk och asp.

Publicerad: