Har forskare statistik för belägg på ökad tillväxt på 60 grader nordlig bredd?

Nils Svensson
Björn Elfving och Margareta Karlman
1) Ökat kvävenedfall och högre genomsnittstemperatur borde ha ökat tillväxten i våra skogar. Har forskare någon statistik som ger belägg för ökad tillväxt. Låt oss säga på 60 grader nordlig bredd och 14 grader östlig längd. 2) Vilka regler gäller för plantering av Contorta tall i ovanstående område?
Svar på fråga 1:

Ja, träden förefaller att växa allt snabbare i våra skogar. Med hjälp av data från Riksskogstaxeringen har vi bl a funnit att dagens 50-åriga träd är 3 meter högre än lika gamla träd var på 1950-talet. Men det är svårt att urskilja orsakerna. En genomgång av klimatdata för perioden 1950-1990 tyder faktiskt på att tillväxtbetingelserna snarast försämrats under denna period. En ändrad skogsskötsel bedöms vara en viktig orsak. Läs mer om detta i Fakta Skog nr 18 1995.

Svar på fråga 2:

Contortatall får endast odlas N 60:e breddgraden - dock högst 14000 ha i hela norra Sverige. Söder om 60:e breddgraden endast försöksverksamhet. Vissa undantag finns i Värmland och Örebro län (59 30').

Publicerad: