Har en skogsägare rätt att anlägga granplantering intill tomtgräns?

Robert Jelinek
Svarat av: 
Jörgen Ringagård
Tillsynsspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Har en skogsägare rätt att anlägga granplantering intill en tomtgräns utan marklov och tillstånd från boende? Den kommer att skapa skugga på de boendes tomt i det viktigaste väderstrecket, söder. Skogsägarens gröna certifikat kräver samråd med boende.

Hej!
 
Hej!

I Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen anges att vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark ska en skyddszon utmed bl.a. bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd. Hur bred zonen ska vara anges inte, men ca 10 meter är en rimlig tolkning. Om denna regel inte följs kan Skogsstyrelsen förelägga markägaren att ta bort plantorna. När det gäller föryngringsåtgärder på mark som tidigare varit skogsmark finns däremot ingen motsvarande regel i skogsvårdslagstiftningen om att lämna en skyddszon mot bebyggelse.
 
Certifiering är ett frivilligt åtagande och har ingen koppling till myndigheternas tillsynsarbete.
 
Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

Publicerad: