Grannens granplant kommer att sänka vårt marknadsvärde. Får det gå till så här?

Olle
Svarat av: 
Jörgen Ringagård
Tillsynsspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Min granne har planterat granplant på en äng nedanför vår gård. Dessa granar kommer i framtiden att förstöra fjällutsikten och förmodligen sänka marknadsvärdet på vår fastighet. Får det gå till så här?

Hej!

I 7 kap. 22 § Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen anges att vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark ska en skyddszon mot bl.a. bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd. Det finns inte angivet i föreskrifterna hur bred en sådan skyddszon ska vara, men en rimlig bedömning är 10-15 meter.

Om barrträdsplantor planterats för nära bebyggelse finns en föreskrift som anger att plantorna ska tas bort från skyddszoner på nedlagd jordbruksmark. I sista hand kan Skogsstyrelsen förelägga en markägare om att ta bort plantor och samtidigt koppla ett vitesbelopp till detta.

Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

Publicerad: