Går det att anlägga en mindre skogsbilväg genom en nyckelbiotop?

Peter W
Per Hallgren, Skogsstyrelsen

Hej!

Har en fråga angående Nyckelbiotop. Funderar på att göra en mindre skogsbilväg, typ basväg, genom ett nyckelbiotop-område för att komma åt bra skog andra sida området. Är detta möjligt? Har svårt att hitta info om vad man får göra och inte.

Hej Peter!
 
Tack för din fråga. Det är i huvudsak två lagar som reglerar byggande av skogsbilväg i den situation som du beskriver i din fråga. Du kan läsa mer om skogsvårdslagen (1979:429) och om miljöbalken (1998:808) mer specifikt om de regler som gäller för skogsbilvägar (och andra enskilda vägar). Du hittar länkarna längre ner på sidan.
 
Dels regleras skogsbilvägsbyggande i skogsvårdslagens regler om avverkning för annat ändamål (annat än ändamålet att skapa förutsättningar för ny skog, så kallad föryngringsavverkning, 10§ SVL ) och dels i reglerna om hänsyn vid skogsbruk (30§ SVL). Här anges att när man skall bygga en skogsbilväg (eller traktorväg) så skall man anmäla till skogsstyrelsen  att marken läggs om från skogsmark till väg. Därmed upphör skyldigheten att plantera ny skog. I 30§ svl, regleras all hänsyn vid skogsbruksåtgärder, inklusive skogsbilvägar. I föreskrifterna, förordning och allmänna råd anges:
7:13 När skogsbilvägar och traktorvägar byggs, ska skador förhindras eller begränsas på natur- och kulturmiljön.
7:17 Vid all skötsel av skog ska skador i och invid hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och kulturlämningar i skogen förhindras eller begränsas.
 
I miljöbalkens 12 kapitel 6§ anges att åtgärder som väsentligt kan förändra naturmiljön, skall anmälas för samråd till tillsynsmyndigheten. För skogsbruksåtgärder, inklusive skogsbilvägar, är skogsstyrelsen tillsynsmyndighet. Skogsstyrelsens tolkning innebär att avverkning av nyckelbiotop (oavsett orsak) och byggande av skogsbilväg var för sig är samrådspliktiga enligt 12kap6§ MB..
 
Anmälan om avverkning för annat ändamål och anmälan om samråd, görs på ordinarie blankett för avverkningsanmälan eller på en blankett för anmälan enligt 12kap6§ MB. I båda fallen handlägger myndigheten både anmälan om omläggning från skogsmark och samråd 12:6.
 
Denna bakgrund utgör de lagar och regler som vi skall följa. Exakt vad det innebär att följa dessa kan jag inte svara på, eftersom mitt svar måste innebära tolkningar. Det är först när frågan har blivit prövad i domstol som vi kan säga säkert vad som är innebörden i lagarna. Med detta sagt skall du ändå få mina bedömningar, även om de inte är helt klart hur väl de stämmer med vad som skulle gälla i en domstolsförhandling. För ditt enskilda fall kan också förhållandena vara sådana att andra regler gäller, t ex om vägbygget ligger inom område med svårföryngrad skog, där all avverkning är tillståndspliktig.
 
Det finns inget absolut förbud mot att avverka nyckelbiotoper i Sverige. Däremot skall avverkningen och annan verksamhet (vägbyggnad), anmälas (se ovan). Däremot skall man alltid ta hänsyn till naturvärden, och välja lösningar som påverkar naturvärdena så lite som möjligt. Skogsstyrelsen bedömer anmälan och kan fatta beslut om att förbjuda avverkningen eller verksamheten, eller att förelägga ett speciellt utförande, om man anser att skadorna av åtgärden är alltför stora. Om åtgärden förbjuds har markägaren rätt till ersättning för att pågående markanvändning försvåras upp till den så kallade intrångsbegränsningen (mellan 10% och 2,5% av värdet av den pågående markanvändningen). Eftersom skogsbilvägsbyggande i en nyckelbiotop innebär att du väsentligt ändrar naturmiljön, skall miljömässigt bästa möjliga teknik användas (MB 2 kap). Enligt miljöbalken svarar du för att detta sker och för att visa att så har skett,  inklusive att välja en sträckning som ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
 
 
I sammanfattning, är det alltså tillåtet att bygga vägen genom nyckelbiotopen, givet att du anmäler åtgärden.  Om du gör det, kan skogsstyrelsen besluta om att förbjuda din åtgärd, eller förelägga en viss utformning. Det är inte klart hur intrångsbegränsningen  skall tolkas och beräknas i samband med skogsbilvägsbyggande.
 
Mitt råd, både av miljömässiga skäl, och av ekonomiska skäl är att försöka undvika att bygga väg i nyckelbiotoper. Du försämrar båtnaden på vägen, och får en onödigt krånglig handläggning. Om du saknar alternativ, och det ända vettiga sättet att driva skogen är att få transportmöjligheter genom NBn, så kan en väl utformad väg genom nyckelbiotopen vara ett alternativ. Om ditt skogsbruk är certifierat enligt FSC eller PFSC så kan din certifiering påverkas av åtgärden.
 
Med vänlig hälsning
 
Per
 

Publicerad: