Frågelådans expertpanel

De frågor som är ställda till SkogsSveriges frågelåda hr besvarats av experterna nedan, som främst kommer från SLU och LNU men även ett flertal andra organisationer och företag inom skogssektorn.

Namn Arbetsgivare Kompetensområde
Anders Dahlberg Inst för skoglig mykologi och patologi, SLU Artdatabanken. Svampar.
Anders Fries Umeå Plant Science Centre, SLU Genetiker. Nedärvning och genetisk reglering av ved- och fiberegenskaper, i första hand i tall. Egenskapers koppling till genmarkörer. Produktion, anpassning, skador och vedegenskaper hos contortatall.
Arne Albrektson Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogsskötselåtgärder ur ekonomiska och biologiska perspektiv.
Bengt Nilsson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet. Uttag av skogsbränsle.
Benny Gäfvert Rovdjurscentret De Fem Stora Rovdjursfrågor, vilt.
Bertil Westerlund Skoglig resurshushållning, SLU Skoglig statistikproduktion, rotpoststämplingsprogram.
Birgitta Åhman HUV, Avd för renskötsel, SLU Renskötsel.
Björn Elfving Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogsproduktion. Arbetar med bl a tillväxtmodeller och långsiktiga försök.
Björn Hånell Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU

Våtmarker.

Claes-Göran Alriksson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Marklära
Daniel Nilsson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Skogsbränsle
Dianne Staal Wästerlund Inst för skoglig resurshushållning, SLU Skoglig planering och teknologi.
Dimitris Athanassiadis institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU Driftsfrågor för maskiner, markberedning, röjning och gallring, körskador samt skogsbränslen
Elisabet Andersson Skogsstyrelsen Specialist inom miljö- och naturvård vid SKS. Specialområde vatten. Vattendirektivet
Emma Berglund LRF Skogsägarna Samhällskontakter och internationella skogsfrågor
Eric Agestam

Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Skogsbruk i allmänhet och särskilt skogsproduktion och skogsskötsel; gallring, röjning virkeskvalitet, ädel lövskog.
Erik Walfridsson Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU

Virkeslära.

Erik Valinger Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogsproduktion och skador av vind och snö.
Erik Wilhelmsson Inst för skoglig resurshushållning, SLU Skogsbruksplaner för enskilda skogsägare och företagens och samhällets skogliga planering. Utbildning och kurser.
Erika Olofsson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Risken för vindskador, effekten av klimatförändringar, distansutbildning.
Gesa Weyhenmeyer Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära, Uppsala Universitet Hur akvatiska ekosystem påverkas av bl a klimatförändringar och atmosfärisk deposition.
Gunnar Göthner Gunnars granar, julgransodling Julgransodling och skötsel
Gustaf Egnell Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU

Skogsbränsle.

Göran Bergqvist Svenska Jägareförbundet Klövviltkonsulent.
Göran Peterson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Skogsskötsel och skoglig planering.
Göran Ståhl Inst för skoglig resurshushållning, SLU Biologisk mångfald, inventeringsmetodik, landskapsövervakning,
riksskogstaxeringen, statistikredovisning.
Hans Ekvall Inst för skogsekonomi, SLU Skogsbruksföretagets planering och värdering. Kostnader för biodiversitet, askåterföring.
Hans Petersson Inst för skoglig resurshushållning, SLU Skoglig inventering och empirisk ekosystemmodellering.  Stubbar som biobränsle, kolbalans.
Harald Säll Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Virkeslära, Privata Skogsbruk.
Håkan Ekström Wood Resources International Internationell analys av skogsresurser, råvaruflöden, skogsprodukter, massaveds- och timmerpriser. Primära regioner: Nordamerika, Europa, Kina och södra halvklotet.
Håkan Olsson Inst för skogslig resurshushållning, SLU Fjärranalys och geografiska informationssystem.
Håkan Schüberg Birka folkhögskola Träd och dendrologi
Jan Stenlid Inst för skoglig mykologi och patologi, SLU Skogsträdens sjukdomar.
Jeanette Börjesson Domsjö Fabriker,
Aditya Birla Group
Cellulosa och textil.    
Johan Bergh Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Ekofysiologi, skogsproduktion och skogsskötsel, effekten av klimatförändringar.

Johan Fröbel Svenskt Trä
Chef teknik och distribution
Johan Lindeberg Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Inverkan av skogsskötsel och miljöfaktorer på ved- och fiberegenskaper.
Johan Trischler Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Råvaruförsörjning

Johanna Boberg

Riskvärdering av växtskadegörare, SLU Nya växtskadegörare (mikroorganismer framförallt svamppatogener)
Johnny Schimmel Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogsbrand, föreståndare för Arboretum Norr
Jonas Bergquist Skogsstyrelsen Skoglig föryngring, skogsträdsförädling, intensivskogsbruk, viltskador på skog.
Jonas Fridman

Inst för skoglig resurshushållning, SLU

Inventeringsmetodik, biologisk mångfald och riksskogstaxeringen.

Jonas Rönnberg Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Rotröta och skogsskötsel. Internationella skogliga frågor. Kina.
Jonas Sandström Artdatabanken, SLU Spindlar mm
Jonaz Nilsson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Praktiska forskningsprojekt
Jöran Jermer SP Trä Träskydd, impregnering, beständighet hos trä
Jörgen Ringagård Skogsstyrelsen Lagfrågor.
Karl-Anders Högberg SkogForsk Förädling av skogsodlingsmaterial.
Kjell Sjöberg Professor Emeritus, Institutionen för vilt, fisk och miljö Tjäder
Lars Edenius Professor, Institutionen för vilt, fisk och miljö Skogens vilt och fisk
Lars Lundqvist Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Beståndsdynamik i skiktade bestånd, konkurrens mellan träd samt träds tillväxt och biomekanik.
Lars Östlund Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogens historia.
Linda Eriksson

Skogsindustrierna

Rådgivare i skogliga frågor. Skogspolitik, virkesmarknad.
Mats Fröjdenstam Skogsmästare, Reg. Fastighetsmäklare, Areal Skogliga juridiska lagar och regler
Mats Jonsell Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogsentomolog, skogens insekter
Mats Öquist Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Marklära.
Matti Flinkman Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Skogsnäringens marknadskunskap och affärsutveckling.
Michael Finell Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU

Massa- och papperstillverkning, fiber- och energigrödor (rörflen och hampa), fasta biobränslen.

Jeanette Börjesson Domsjö Fabriker,
Aditya Birla Group
Cellulosa och textil.

Niklas Björklund

Riskvärdering av växtskadegörare, SLU Nya växtskadegörare (makroorganismer framförallt insekter)
Nils Fagerberg Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Kontinuitetsskogsbruk och ekologisk ekonomi.
Ola Langvall Asa försökspark och fältforskningsstation, SLU Bärprognoser. Föryngringsmodeller och frost inom granprogrammet. Vårtecken.se.
Ola Lindroos Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU Arbetsvetenskap, bioenergi, privatskogsbruk, skogsteknologi.
Ove Nilsson Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Professor, Ställföreträdande/Biträdande Prefekt
Owe Martinsson Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling Sibirisk lärk.
Per Hedberg Virkesforum Virkespriser mm
Per Nilsson Inst för skoglig resurshushållning, SLU Riksskogstaxeringen - officiell statistik om de svenska skogarna
Per-Magnus Ekö Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Skogsproduktion, föryngring, rotröta och skötsel av ädla lövskogar.
Peter Lohmander Inst för skogsekonomi, SLU Skoglig företagsekonomi.  Ekonomisk optimering.
Petter Kjellander Grimsö forskningsstation, Inst för ekologi, SLU Rådjurets populationsdynamik, älgekologi, dovhjort.
Rikard Jakobsson Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Skogsskötsel, skogsproduktion.
Rimvydas Vasaitis Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU Fältmykolog
Märtha Wallgren Skogforsk Älgskador
Roger B Pettersson Inst för vilt, fisk och miljö, SLU Insekter, särskilt skalbaggar. Bevarandebiologi, biologisk mångfald, naturvärdesbedömning och samhällsekologi.
Rolf Gref SLU Tjärbränning, organisk kemi, bioenergi.
Steve Rogersson Föreningen svenska lövsågverk  
Thomas Palo Int för vilt, fisk och miljö, SLU

Hur försvarar sig växter mot djur?

Thomas Thörnqvist Inst för Skog och träteknik, Linnéuniversitetet Virkeslära.
Tom Morén

Luleå tekniska universitet

Torkning av virke.

Tomas Hallingbäck Artdatabanken, SLU Mossa
Tord Johansson Inst för bioenergi, SLU Löv- och barrträdens bioenergiproduktion på skogs- och åkermark.
Torgny Näsholm Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Kvävets olika former i marken och dess tillgänglighet för växter.
Ulf Segerström Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU Skogshistoria mha pollenanalyser.
Urban Bergsten Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU Skogsföryngring. Effekter av olika skogsskötselsystem och föryngringsmetoder på trädens ved- och fiberegenskaper.
Åke Hansson HanDiX AB Trä
Åsa Rydell Blom Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet Beständighet, materialfrågor, ytbehandling, nedbrytning, utomhusbruk, barrvirke

 

Uppdaterad: