Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Slumrande potentital för ädellöv

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det billigaste sättet att få ädellövskogar med höga naturvärden är att använda motorsågen. Det visar ett forskningsprojekt om naturvårdsgallring. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Samtidigt som vissa trender tyder på att insekterna blir färre finns en utbredd oro att problemen med skadeinsekter kommer att öka i framtiden. Logiken är enkel – insekter är växelvarma och borde därmed gynnas av ett varmare klimat. Att förutsäga framtidens insektsskador är dock inte helt enkelt, enligt en internationell forskargrupp från bland annat SLU och Stockholms universitet. Forskarna har studerat ca 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna. / SLU
  Läs mer
 • Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre miljoner kronor vi fördelar under 2020. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Vill göra lågproduktiva skogar till guldklimpar för naturvården

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan lågproduktiv tallskog användas för att stärka och bevara den biologiska mångfalden? Det hoppas Mats Dynesius från SLU. Genom att ge tallar skador som liknar dem som uppstår vid brand vill han öka tillgången på senvuxen, kådimpregnerad tallved i ljusa, varma lägen, en bristvara i skogslandskapet. / SLU
  Läs mer
 • Linnéuniversitetet firade sina nya professorer och doktorer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag har Linnéuniversitetet promoverat det gångna årets nya doktorer och hedersdoktorer och installerat de nya professorerna. Det var åtta... / Expertsvar.se
  Läs mer
 • Inbjudan till exkursion16-17 juni

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets exkursion ägnas åt klimatet. I Alnarp, på Institutionen för Syd-svensk skogsvetenskap, har vi kraftsamlat kring klimatfrågorna. Under två dagar presenterar vi resultaten från arbetet och vår framtida forskning. Resultaten ger vägledning om hur skogen bör skötas i ett förändrat klimat. Det handlar om att ta vara på skogens möjligheter och möta utmaningar. Välkomna till två dagar som delvis handlar om hoten, men ännu mer om möjligheterna. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Akademien har hållit sin 208:e högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2020. Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 620 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. / KSLA
  Läs mer
 • Välkommen till vårens vetenskapsluncher

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nio forskare från Umeå universitet presenterar sin forskning på Kafé Station på vårens vetenskapsluncher. Alltid en torsdag, med start den 30 januari. Den 13/2 handlar det om Skogsägares drivkrafter att klimatanpassa. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Årets miljösvensk: Ola Engelmark från Mellösa

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsforskaren Ola Engelmark fick utmärkelsen Årets miljösvensk av tidningen Fokus, bland annat för sitt arbete med biologisk mångfald och... / Sveriges Radio
  Läs mer
 • SLU i universitetsrankningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över. / SLU
  Läs mer

Sidor