Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • 4,5 miljoner till designprojektet Trollsyn i hjärtmarkerna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur kan vi hitta ett sätt att leva MED naturen istället för av den? Hur kan vi formge och bygga utan att förbruka? Vad kan folksagor och sägner lära oss om en smartare resursanvändning? Det är fokus i ett nytt forskningsprojekt där Linnéuniversitetet samarbetar med konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET. Projektet har beviljats 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Mark Marissink blir ny chef för SLU Artdatabanken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Från årsskiftet blir Mark Marissink ny chef på SLU Artdatabanken. Han efterträder Lena Sundin Rådström som slutade vid Artdatabanken i februari. Mark Marissink kommer närmast från Naturvårdsverket, där han senast har arbetat som biträdande avdelningschef på Miljöanalysavdelningen. / SLU
  Läs mer
 • Jämställdhet är vägen till en kompetent skogssektor

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  I den mansdominerade skogssektorn finns en vilja att bli mer jämställd. Fler kvinnor i branschen ger en ökad möjlighet för kvinnor att göra karriär, men också bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Forskaren Gunilla Olofsdotter har följt SCA Skogs jämställdhetsarbete. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Kartläggning av Norrbottens skogsnäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, och framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv. / Luleå tekniska universitet
  Läs mer
 • Nu drar nya The Bridge-samarbetet igång på allvar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag blev det klart att det samarbete med Södra och IKEA som inleddes i december 2019 nu går in i The Bridge. The Bridge blir nu en ny samverkansarena med ett tydligare fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet inom såväl utbildning som forskning. Samarbetet sträcker sig över de kommande tio åren. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att enkelt kunna skilja ut motståndskraftiga individer i framtiden, vilket skulle kunna bespara skogsnäringen miljardbelopp. / SLU
  Läs mer
 • Nytt ”världsrekord” i alstring av elektricitet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en nyligen genomförd studie visar forskare från Mittuniversitetet att cellulosamaterial kan generera elektriska effekter på mer än 300 watt per kvadratmeter. Arbetet har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Advanced Materials. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Vi vill säkerställa att det även i framtiden finns folk som bryr sig om och vill arbeta med skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ni har nyligen lanserat ett nytt digitalt läromedel – Skogslektioner. Det tar upp skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. – Skogen väver samman alla delar av hållbar utveckling: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala perspektivet. Vi vill förmedla hopp och handlingskraft och visa på skogens många möjligheter. Med ett digitalt läromedel kan vi nu nå även dem som inte har en skog runt knuten, säger Theresa von Hofsten, Skogen i Skolan / Handelsbanken, Skog och lantbruk
  Läs mer
 • Rekordmånga läser skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den här hösten har rekordmånga studenter börjat studera skog i Alnarp. Dessutom är ett par nya utbildningar på gång. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • Populärvetenskap och möten - SLU:s Smedjevecka

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Smedjeveckan vid SLU i Skara öppnar varje höst traditionsenligt upp för breda diskussioner, seminarier, populärvetenskapliga caféer och rundabordssamtal bland forskare. I år är det en annorlunda vecka, pandemin har satt stopp för alla aktiviteter på campus; så i år är Smedjeveckan helt digital. / SLU
  Läs mer

Sidor