Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Föryngring i skogsbranschen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det är uppåt i skogsbranschen med många lediga tjänster. Jägmästare Patrik Johansson fick jobb som virkesköpare innan examen. Han påminner om att skogsindustrin räddade Sveriges ekonomi under finanskrisen /Naturvetarna.
  Läs mer
 • Nya nummer av Fakta Skog!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya Fakta Skogfrån SLU kan hämtas på webben utan kostnad. De handlar om lavarnas betydelse för renen, kvicksilver i skogen, skogsgödslingens historia, försurningskänsliga bäckar, vad som behövs för att bevara arterna, m.m /SLU
  Läs mer
 • Jämtland behöver bra skogsbruksutbildning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landstings- och kommunpolitiker s insikt i vad som är av strategisk vikt för länet. På annat sätt kan det inte tolkas när man underlåter att ge Åsbygdens naturbruksgymnasium förutsättningar att verka för Jämtlands bästa /LTZ.se -debatt.
  Läs mer
 • Vägen till lyckade skogssamråd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tätortsnära skogar berör många intressenter vars behov kan vara svåra att jämka samman. Eva-Maria Nordström har använt flermålsanalys för att skogsägare, renägare, naturvårdare, orienteringsklubbar, ridklubbar m.fl. ska kunna vara med och påverka.
  Läs mer
 • Miljoner till skogsforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare Pia Barklund och forskningsingenjör Berit Samils, båda vid institutionen för skoglig mykologi och patologi,samt Torgny Persson, Skogforsk, får tillsammans drygt en halv miljon kronor för att följa upp törskateangrepp i skadedrabbade fältförsök-
  Läs mer
 • Ny ordförande i SLU:s styrelse

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Från årsskiftet får lantbruksuniversitetet SLU en ny styrelseordförande, Ingrid Petersson. Från skogsbruket tillträder Johan Lindman, Stora Enso som styrelseledamot.
  Läs mer
 • Skoleever tilldelades 30 000 för skogsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Pitholmsskolans projekt Skogen - en bit av vår framtid, har fått 30 000 kronor ur Baltiska fonden.
  Läs mer
 • Nyttiga kemikalier miljövänligt ur bark

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trädbark används idag för energiproduktion. Michelle Co visar i sin avhandling att det finns goda möjligheter att utvinna värdefulla ämnen miljövänligt ur barken. hon försvarar avhandlingen vid Uppsala universitet den 17 december /Klimatsmart.se.
  Läs mer
 • Forskningsbidrag till studie av snabbväxande träd i Afrika

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från Linnéuniversitetet har fått 3,9 miljoner kronor i projektbidrag. De ska undersöka vilka snabbväxande trädslag som bäst lämpar sig för plantering i Sydafrika /Woodnet.
  Läs mer
 • Ny lärobok i viltförvaltning släpps

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den första svenska läroboken i viltförvaltning släpps i dagarna. Boken, ”Vilt, människa, samhälle” vill ge en helhetsbild av ämnet både ur ett naturvetenskapligt och ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.,,
  Läs mer

Sidor