Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Rekordmånga forskare strävar mot en hållbar framtid

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag tog Formas forskarråd beslut om vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om hela Sverige får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024. Hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans är utmärkande för projekten som fått finansiering. / Formas
  Läs mer
 • Ny kunskap om hur klimatet påverkar hänglavar i nordliga skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängd och varaktighet av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar hur ljusa hänglavars egenskaper gynnar dem i blött och fuktigt klimat. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ecology. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Linnéakademiens Forskningsstiftelse prisar finska skogsforskaren Heli Peltola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Professor Heli Peltola tilldelas Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för sin forskning inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem i ett föränderligt klimat. Utmärkelsen, som är på 1 miljon kronor, delas med institutionen för skog och träteknik. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Leif Elmberg var projektledare för Skogens Dagar på Gärdet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förre skogsvårdskonsulenten i Stockholm, Leif Elmberg, har hastigt avlidit vid 80 års ålder. Leif Elmberg fick skogsbranschens förtroende som projektledare att ansvara för Skogens Dagar på Gärdet i Stockholm i samarbete med Skogen i Skolan och Tekniska museet under 9 år på 1990-talet. / Folkbladet
  Läs mer
 • ​Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes totalt 17 nya ledamöter in, varav 6 i Skogsavdelningen. De 4 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Johan Bergh, Tollarp, Emma Berglund, Mariefred, Pär Stenmark, Älmhult, och Karin Åhman, Stockholm. Dessutom valdes 2 internationella ledamöter in: Hannele Arvonen, Stockholm, och Andrew Wiltshire, Blenheim, Nya Zeeland. / KSLA
  Läs mer
 • Vegetationen återvände snabbt efter Västmanlandsbranden 2014

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Marken var helt svart och de döda träden stack upp som förkolnade skelett efter den stora branden, i månadsskiftet juli/augusti 2014. Men redan efter några veckor kunde man se de första gröna växterna. Grässtrån sköt upp och små blad vecklades ut från de brända björkstubbarna. En färsk studie från SLU visar att det gick mycket snabbt när området återigen täcktes av växtlighet. / SLU
  Läs mer
 • Nytt centrum för testbäddar inom bioekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu inleds satsningen på en unik testbäddsmiljö för kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster. I en första fas byggs en flexibel pilothall med flera olika testbäddar i anslutning till RISE verksamheter i Örnsköldsvik. / RISE
  Läs mer
 • Doften avslöjar skadegöraren

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom att identifiera doften från sjuka träd kan skadegöraren spåras. Doktorand Ida Nordström utvecklar metoden. Ida Nordström, doktorand hos SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp, arbetar med nya metoder för att hitta skogliga skadegörare. / Skogen.se
  Läs mer
 • Den europeiska skogsbranschens beslut om klimatanpassningar har undersökts

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att fungera väl måste kommunikationen om klimatförändringar svara mot mottagarnas behov. En internationell studie ledd av forskare vid SLU och Lunds universitet visar att de anpassningar till klimatförändringar som görs inom den europeiska skogsnäringen hänger samman med vilka förväntningar som finns på klimatförändringarnas konsekvenser. Här fann forskarna bland annat skillnader mellan olika delar av Europa, särskilt mellan sydvästra respektive norra och nordvästra Europa. / SLU
  Läs mer
 • BioInnovation tar första steget för ny företagsforskarskola

  Etiketter: Forskning & utbildning
  BioInnovation öppnade nyligen en utlysning för doktorandprojekt inom industriella processer. Därmed läggs grunden för en ny företagsforskarskola – som ska ta fram forskningsresultat för en resurseffektiv biobaserad industri. / BioInnovation
  Läs mer

Sidor