Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Rekordmånga studenter i Alnarp trots pandemin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under förra året hade de skogliga utbildningarna i Alnarp rekordmånga studenter, trots utmaningarna med pandemin. Och verksamheten fortsätter att växa. Till hösten börjar det nya treåriga programmet "Skog och Landskap", vilket är ett möte mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Att med kort varsel ställa om till distansundervisning innebar många prövningar, men har också gett nyttiga erfarenheter inför framtiden. Det framgår av årsrapporten för år 2020. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Kläder från skogen - demonstrationsanläggning för textilmassa byggs

  Etiketter: Forskning & utbildning
  TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, investerar nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning i Sverige. Detta är ett avgörande steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga tillverkningskostnader. Målet är att göra hållbara textilfibrer tillgängligt för alla. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber producerad av förnybar och hållbart framställd råvara från skogen./ TreeToTextile
  Läs mer
 • Optisk mätteknik och rymddata effektiviserar den skogliga värdekedjan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur kan optisk mätteknik och satellitdata användas för att effektivisera den skogliga värdekedjans olika led – från markberedning, plantering och avverkning, till färdig träprodukt? Det vill Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet ta reda på i ett nytt samverkansprojekt. "Många företag behöver accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process", säger Kenth Johansson, VD på Adopticum. / Skogstekniska klustret
  Läs mer
 • Nu kommer AI även i skogen: Planeringsrobot för traktplanering

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med AI, artificiell intelligens, kan framtidens traktplanering automatiseras och effektiviseras. Resultaten visar att vissa arbetsmoment av traktplaneringen är möjliga att automatisera idag, medan andra kräver fortsatta fältkontroller. / Skogforsk
  Läs mer
 • Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin. / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Mer forskning om skogspolitik - ny professur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inom kort tillträder Vilis Brukas en ny professur i skoglig planering. Inte minst kommer han att förstärka och bygga upp forskningen om skogspolitiken och det privata skogsbruket. Skoglig planering är ett väldigt brett ämne. SLU i Umeå är världsledande på de tekniska dimensionerna, planering med hjälp av skoglig inventering (riksskogstaxeringen), beslutsstödsystem och fjärranalys från luften. Brukas: "En annan dimension, vilken vi kommer att arbeta med, handlar om skoglig planering som en del av den skogliga förvaltningen och ett viktigt politiskt styrmedel. Därmed handlar det om hur omvärldens krav och önskemål på skogsbruket förverkligas i praktiken." / SLU
  Läs mer
 • Forskningsgenombrott i kampen mot granbarkborrar: "Kan nyttjas om något år"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Receptorerna reagerar på vanliga barkborreferomon och förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden. Resultaten gör det möjligt att på sikt utveckla bättre och mer miljövänlig bekämpning av granbarkborrar. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen föreslår en förlängning av Naturnära jobb: "Kontinuitet ger effekt"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturnära jobb har gett runt 400 tjänster i hela landet under hösten 2020, och ansvariga myndigheter som Skogsstyrelsen föreslår en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen. De jobb som utförs inom Naturnära jobb hade annars inte blivit gjorda och genom att utveckla individen skapar vi en arbetskraftsresurs för bland annat de gröna näringarna, säger Fredrik Silfwerbrand, samordnare av uppdraget på Skogsstyrelsen: "Vi ser att effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Det är otroligt viktigt att vi får en kontinuitet för att få god effekt av insatsen." / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • "Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vi kan nu bygga höga hus i trä, framställa nya biobaserade material, och utveckla effektiva processer för att återvinna textil. Detta är områden där nya forskningsresultat tillämpats i skogsindustrin och skapat förutsättningar för nya framgångsrika affärer. Det skriver Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna, i Land Skogsbruk: "Det pågår en bred utveckling inom den skogsindustriella forskningen. Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Forskare i DN: "Skogsindustrin styrde vår forskning"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests var Sveriges största skogsforskningsprogram, som finansierades av staten och skogsnäringen. Forskaren Erik Westholm som deltog i programmet, menar att industrin styrde inriktningen: "Det var mycket värre än vad jag trodde". Future Forests sjösattes 2010 som Sveriges största forskningsprogram om skogen. Statliga forskningsstiftelsen Mistra bidrog med 55 miljoner kronor, nästan lika mycket kom från skogsindustrin, bland andra Sveaskog, Holmen och SCA. / Dagens Nyheter
  Läs mer

Sidor