Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Internationella skogsdagen den 21 mars - Södertörns högskola tar samlat grepp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Inför detta har Södertörns högskola tagit ett samlat grepp med forskningsartiklar och redovisar de egna forskarna och pågående projekt som rör skogen. / Södertörns högskola
  Läs mer
 • Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet: "Men följ utvecklingen noga"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den genetiska variationen i gran skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal skog från kust till fjälltrakter i Västerbotten. Men med nya skogsbruksmetoder i framtiden kan risker uppstå. Det skriver Helena Eklöf i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 26 mars vid Umeå universitet: "Vi måste noggrant övervaka utvecklingen och vara medvetna om de risker som kommer med exempelvis ett eventuellt införande av klonskogsbruk, där man använder identiska individer av samma träd istället för att så frön eller driva upp plantor från frön", säger hon. /Umeå Universitet
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk - forskning pågår

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid SLU pågår forskning för att stärka kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk. Här finns en översikt över publicerade forskningsresultat och analyser, kunskapssammanställningar och populärvetenskapliga framställningar som tagits fram inom forskningsplattformen Future Forests. Andra mål än ekonomi och virkesproduktion måste väga tungt för att motivera hyggesfri skötsel. Det är en slutsats efter en analys av fyra olika hyggesfria alternativ. / SLU
  Läs mer
 • Modellerna i Plantval fungerar bra även för TreO-plantagerna med tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  De nya TreO-plantagerna börjar ta över som den viktigaste källan till förädlade plantor av gran och tall. Då är det viktigt att verktyget Plantval kan ge pålitliga rekommendationer även för dem. I Sverige planteras de flesta föryngringsytor med förädlade plantor med ursprung i fröplantager. I och med att klimatet förändras bör plantor som är anpassade till framtida förutsättningar väljas. Det innebär att plantorna måste kunna överleva i dagens klimat men samtidigt utnyttja tillväxtpotentialen i ett framtida klimat på bästa sätt. Genom att använda kunskap om hur olika fröplantager med olika ursprung beter sig på en utvald föryngringsyta kan denna anpassning göras. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ny rapport från Skogsindustrierna: Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av det hållbara skogsbruket. Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna: "Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör, i kombination med samhällets investeringar i reservat". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning för ett mer hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  14 projekt som ska utveckla skogsbruket och ge mer kunskap om naturvårdande insatser. Tillsammans får de dela på 15 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering. "Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Forskarnas cellulosatråd kan göra stor nytta för elektroniska textiler: "Revolutionerande"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Elektroniska textilier kan skapa revolutionerande nya möjligheter, inte minst inom hälso- och sjukvård. Av hållbarhetsskäl behöver denna nya typ av mjuk elektronik göras av förnybara material. Nu presenterar ett forskarlag, lett från Chalmers, en cellulosatråd med mycket intressanta egenskaper för elektroniska textiler. I projektet har forskarna sytt in den elektriskt ledande tråden av cellulosa i ett tyg med en vanlig hushållssymaskin. De har lyckats tillverka en termoelektronisk textil som kan producera en liten mängd elektricitet när textilen värms upp på ena sidan, till exempel av en människas kroppsvärme – typiskt 0,2 microwatt vid en temperaturdifferens på 37 grader celsius. / Chalmers
  Läs mer
 • Sveaskog och CollectiveCrunch samarbetar för att förbättra skogsbruket med AI i Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En viktig del av framtidens skogsbruk är digitaliseringen - och Ai (artificiell intelligens) kommer att förändra branschen. Sveaskog vill som Sveriges största skogsägare ligga i framkant och har därför inlett ett samarbete med en av den ledande utvecklaren av AI för skogsbruk. / Sveaskog
  Läs mer
 • Nu tas omtag för att rädda idegranen - resultaten klara om 200 år: "Hårt, tungt och elastiskt virke"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Virket från idegran har alltid varit efterfrågat. Priserna är de högsta i Europa för barrträd, dessutom framställs medicin mot cancer från barken. De unika virkesegenskaperna ledde till att trädet nästan utrotades på medeltiden i jakten på råvara till pilbågar. Idag återstår bara mindre rester som är hotade på sikt. Ett forskningsprojekt i Alnarp är inriktad på att rädda det unika trädslag. Insamlingen av fröer till försöksodlingar är i full gång. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Lunds universitet satsar 100 miljoner på forskningsprogram inom hållbar utveckling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Programmet ska attrahera internationell forskningskompetens och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbarhet etableras. / Lunds Universitet
  Läs mer

Sidor