Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Hormon sprayas för att stimulera blomning – en metod under utveckling för mer granfrö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv, har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ. Det råder brist på granfrön och en metod att öka fröskördarna är att använda det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. I dagsläget är produkten Gibb Plus Forest godkänt för staminjiceringar. / Skogforsk
  Läs mer
 • Stora Enso introducerar världens första hållbara RFID-tagg för mikrovågssäker användning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora Enso Intelligent Packaging utökar urvalet av den hållbara ECO RFID-produktfamiljen med en taggkollektion som är speciellt utformad för mat & dryck. En del av den nya ECO RFID Food & Beverage Collection av Stora Enso är världens första papperslapp för mikrovågssäker användning, ECO Meal. RFID-teknik används inom livsmedelsindustrin för att automatisera processer, tillhandahålla "spår och spåra" i realtid – funktioner och stödja nästa generations obemannade detaljhandel. / Stora Enso
  Läs mer
 • SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 0,7 MSEK: "För förädling av lignin"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond på 0,7 MSEK. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier. / SCA
  Läs mer
 • Ambitiöst forskningsmål för flis får 0,4 MSEK: "Effektivare användning av vedråvaran"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jessica Gard Timmerfors får ta emot 0,4 MSEK från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond när fonden för första gången delar ut utmärkelsen Young Researcher´s Award. ”Genom att studera flis med hjälp av moderna metoder och tekniker lägger Jessica Gard Timmerfors grunden för ökade möjligheter till en effektiv användning av vedråvaran. Dessutom lyfter hon fram flis som ett forskningsområde som är relevant och aktuellt för både industrin och akademin” heter det i motiveringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • SCA:s ingenjörspodd om "Framtidens fabrik"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dags för säsongens sjätte avsnitt av ”SCAs ingenjörspodd”. Ekonomichefen inom pappersmassa, Andreas Ewertz, kommer på besök. Han har tillsammans med en av SCA:s poddvärdar varit med i ett spännande projekt som heter ”Framtidens fabrik”. Ett aktuellt område på flera sätt, inte minst eftersom SCA genomför stora investeringar i deras industrier. Tillsammans med poddvärdarna resonerar Andreas om hur arbetsplatserna kan se ut i framtiden. Det rör bland annat teknik, arbetssätt och mångfald. En del i avsnittet handlar också om ekonomitips, där Andreas som Investor Relations-expert delar med sig av sina erfarenheter. / SCA
  Läs mer
 • Trä blir tyg - ny teknik för tygframställning närmar sig kommersialisering

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu blir den verklighet, demonstrationsanläggningen som i större skala ska testa en resursbesparande teknik för att framställa tyg av trä. Utvecklingsbolaget Tree to Textile leder projektet, med IKEA, H&M, Stora Enso och teknikens upphovsman, kemiingenjören Lars Stigsson (LSCS Invest) som delägare. Metodutvecklingen startade år 2014. Efter tester i pilotskala har Tree To Textile nu beslutat att en demonstrationsanläggning ska byggas vid Stora Ensos massabruk i skånska Nymölla. Anläggningen väntas vara klar våren 2022, med en uppskattad årsproduktion på cirka 1 500 ton fibrer per år. / FSC
  Läs mer
 • Så digitalt är det svenska skogsbruket – enligt skogsbolagen själva

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny kartläggning ger en bild av hur den digitala mognadsgraden ser ut för det svenska skogsbruket. Resultatet baseras på intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag och har genomförts inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Syftet med kartläggningen var att skogsbolagen själva skulle beskriva sin digitala mognadsgrad och få en bild av vad de vill prioritera att digitalisera på 5 till 10 års sikt. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Nya rön om avstånd vid plantering: Planteringspunkten är allra viktigast

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid plantering är det mycket bättre att välja rätt planteringspunkt än att tänka på avståndet till andra plantor. Nya forskningsresultat visar att det har väldigt liten betydelse. Om det totala antalet plantor är detsamma har den rumsliga fördelningen på hygget liten betydelse för kvalitét och tillväxt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Skogsnäringen har goda möjligheter att ta del av EU:s rekordstora forskningsbudget

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Horisont Europa, EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation till 2027, har lanserats. Det övergripande målet är att skapa ett grönt och digitalt Europa. "Målet för Horisont Europa passar väl med den svenska skogsnäringens vision att driva tillväxt i världens bioekonomi och med de prioriteringar som slagits fast i skogsnäringens forskningsagenda. Därför finns det goda möjligheter för näringen att ta del av anslagen", säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. Budgeten för Horisont Europa är på 95,5 miljarder euro och är därmed troligen världens största forskningsprogram. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Kraftsamling på forskning och innovation inom bioområdet: 320 MSEK på fyra år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- och innovationsprogram med fokus på bioenergins, biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 320 MSEK över fyra år i satsningen. "En viktig del av programmet handlar om helhetssyn på biologiska resurser och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Mer kunskap behövs om hur produktion av bioråvara och bioenergi påverkar hållbarhetsaspekter. Vi behöver även använda bioråvaran smartare genom nya innovationer och accelerera omställningsprocesser så att bioekonomin kan förverkligas", säger Rémy Kolessar, avdelningschef. / Energimyndigheten
  Läs mer

Sidor