Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Kompetenscentrum för snabbväxande lövträd: "Vi behöver alternativ till granskogsbruket"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Alnarp förbereds ett par stora forskningsprogram om lövskog som ett alternativ till barrskogen. I planerna finns att bygga upp ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd. Dessutom handlar det om ett program för ek och andra ädla lövträd. Målet är att att fylla ut kunskapsluckor hela vägen från anläggning av bestånd till skötsel och färdiga produkter. "Vi behöver en rejäl forskningsinsats om alternativ till granskogsbruket, inte minst med tanke på klimatförändringen" säger professor Jens Peder Skovsgaard. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Genomskinligt trä - tredje generationen är här

  Etiketter: Forskning & utbildning
  År 2016 lyckades forskare vid KTH framställa genomskinligt trä, och 2019 utvecklade de en variant av materialet som är intelligent. Nu kommer den tredje generationens transparenta trä - mer genomskinligt än de tidigare versionerna och 100 procent miljövänligt framställt. / KTH
  Läs mer
 • SLU-forskare på DN Debatt: ”EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en starkt polariserad kontext borde det vara viktigt att lyssna på forskarna. Men är de alltid att lita på? Det frågar sig Peter Högberg, professor i skoglig marklära och Jonas Fridman, senior miljöanalytiker, bägge på SLU: "Starka grupper pläderar för moratorium för skogsbruk, andra hävdar skogsbrukets positiva roll för klimatet. Vi beskriver ett fall där EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser med politiska implikationer. Tyvärr lever forskarsamhället inte alltid upp till högt ställda förväntningar." / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval. ( Skogforsk
  Läs mer
 • Ny metod för trädslagskartläggning ger märkbart bättre utbytesprognoser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser. Sammantaget visar resultaten att tillförlitlig information om trädslagsandelarna är en avgörande faktor för att öka noggrannheten i utbytesprognoserna. / Skogforsk
  Läs mer
 • Karlstads Universitet satsar på skoglig bioekonomi: "Behovet ökar hela tiden"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Genom profilerad utbildning ska Karlstads universitet utbilda studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi. Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor ikemi: "För den akademiska miljön inom projektet handlar bioekonomi om att få skogens resurser att räcka till både nya material, papper, sågade produkter och fasta och flytande bränslen i en värld vars behov ökar hela tiden. Vi är därför mycket glada över att vi genom anslag från KK-stiftelsen får möjlighet att fortsätta utvecklingen av forsknings- och utbildningsmiljön inom området skoglig bioekonomi." / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Gröna bakterier kan ge framtidens biobränsle

  Etiketter: Forskning & utbildning
  På Ångströmlaboratoriet tar Peter Lindblads forskargrupp fram bränslen som kan bidra till framtidens energilösningar. Vill du få ut mycket biomassa så ska du använda en cyanobakterieodling, säger Peter Lindblad, professor i mikrobiell kemi: "Att odla cyanobakterier är mer effektivt än att plantera en massa träd och växter. Dels växer de snabbt, dels får du mycket mer biomassa för ytan." / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Jessica Gard Timmerfors får stipendium för sin forskning kring flis: 400.000 kronor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jessica Gard Timmerfors har tagit emot Young Researcher´s Award på 400.000 kronor från Gunnar Sundblads Forskningsfond för sin forskning kring hur flisning kan skapa förutsättningar för en mer effektiv användning av vedråvaran. Stipendiet är nyinrättat och delades ut av Kung Carl XVI Gustaf under Forum för bioekonomi. Jessica Gard Timmerfors har arbetat som kemist på MoRe, RISE sedan september 2020. / RISE
  Läs mer
 • Fler tallar kan bli konstruktionsvirke - till glädje för skogsägare och sågverk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med nya kvalitetsmätningsmetoder på stående skog hoppas forskare kunna få fram fler tallar som passar som konstruktionsvirke. Det kan få positiva effekter för såväl skogsägare som sågverk. Tallförädling har länge handlat om att öka stamvolymen samt att förbättra klimatanpassningen och stamrakheten. Men för att fungera som konstruktionsvirke i olika sammanhang bör timret vara starkt och styvt och får inte vrida sig eller bli krokigt efter torkning. / Holmen Skog
  Läs mer
 • FRAS närmar sig slutredovisning: Eken behöver hjälp i granskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är inne i sitt slutskede. I ett nyhetsbrev redovisas preliminära slutsatser. Bland dem en intressant studie av Dvelphine Lariviere, Skogforsk, som studerat utvecklingen för ekar i granskogen: "Det är inte ovanligt att hitta insprängda äldre ekar i de sydsvenska barrskogarna. Eken kan ha blivit naturligt insådd i granskogen en gång i tiden, eller också är marken en tidigare hagmark som blivit igenplanterad. Oavsett historik är ekarna en värdefull resurs. Vi kunde se att de friställda ekarna hade mindre döda grenar än ekarna i kontrollytorna. Det tyder på ett avdöende hos de ekar som var trängda av granskogen. / SLU
  Läs mer

Sidor