Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • ​Efter utbrottet av covid-19: Nu kan forskare söka pengar akut

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med anledning av utbrottet av covid-19 har forskningsrådet Formas beslutat att öppna vår akututlysning. I den kan forskare inom alla discipliner söka pengar för att samla in data och forskningsmaterial som annars skulle gå förlorat. / Formas
  Läs mer
 • SLU först ut att få högsta betyg för kvalitetssäkringsarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag, onsdag nåddes SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. / SLU
  Läs mer
 • Översikt av PlanVis och exempel på användningsområden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya rapporten ”Overview of the PlanWise application and examples of its use“ ger en överblick av hur PlanVis kan användas för att analysera effekten av skogsskötseln för olika skogliga ekosystemtjänster och indikatorer för biodiversitet. Dessutom ges flera exempel där PlanVis har använts i olika forskningsprojekt. / SLU
  Läs mer
 • Mäta mångfald i skog – vad kan Sverige lära sig från andra länder?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns ingen ”magic bullet” som fångar och beskriver hela tillståndet för den biologiska mångfalden i skogen. Däremot finns intressanta ansatser i Sveriges närområde, och även i internationella mätsystem. / SLU
  Läs mer
 • Ny AI-satsning ska möta klimatutmaningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Artificiell intelligens har stor potential att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till klimatförändringar. Vinnova och Formas satsar tillsammans 90 miljoner kronor i utlysningen fördelat på två ansökningstillfällen. Den första ansökningsomgången öppnar i april. / Vinnova
  Läs mer
 • SLU-professor får stipendium

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU och har forskat om kopplingen mellan hälsa och natur i över trettio år. För sitt omfattande och värdefulla arbete har Gartnerfonden beslutat att tilldela honom årets stipendium. / SLU
  Läs mer
 • Future Forests Rapport

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren. En del av rapporterna finns att få i pappersform. / SLU
  Läs mer
 • Ökande illegal jakt vållar stagnation i svensk vargstam

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat i antalet individer. Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskargruppen vid Grimsö forskningsstation, SLU analysera risken för dessa att dö av olika orsaker under perioden 2001–2017. / SLU
  Läs mer
 • Programstyrelsen för Mistra Digital Forest formad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Maria Wetterstrand och Elisabeth Nilsson är två rutinerade tillskott i programstyrelsen för Mistra Digital Forest – forskningsprogrammet som fokuserar på digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Mårten Larsson, Deputy Director General på Skogsindustrierna, fortsätter som ordförande. Programvärd för Mistra Digital Forest är Skogsindustrierna. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Belagd effekt mot snytbaggar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under flera årtionden har det pågått en intensiv jakt på alternativ till gift mot snytbaggar. Preliminära forskningsresultat visar nu att beläggningsskydd är ett fullgott alternativ. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor