Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Årsringarna som ett unikt ID för varje stock - kan komma att revolutionera sågverksindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med spårbarhet på individnivå skulle det vara möjligt att koppla värdefull information som samlas in om varje stock genom hela värdekedjan på ett sågverk och nyttja den vid sågprocessen. Med hjälp av ett fotografi på en yta, där årsringarna representerar ett unikt ID, kan man enkelt följa stocken genom hela förädlingsprocessen. Taigatech har utvecklat ett system baserat på toppmodern AI-teknik, från Chalmers, för att kunna spåra dessa individuella stockar via kameror och dess unika årsringar. Lösningen efterfrågas idag av sågverk för ökat resursutnyttjande, men även av aktörer genom hela värdekedjan för att säkerställa ett hållbart skogsbruk. / Venture Cup
  Läs mer
 • Kan drönare effektivisera skogsträdsförädling?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Goda mätdata behövs för att säkert bedöma det genetiska värdet hos plantor. Den tekniska utvecklingen kan leda till att dessa data i framtiden kan tas fram med hjälp av bilder från drönare. / Skogforsk
  Läs mer
 • Risken för frostskador på gran kan komma att öka i ett framtida klimat: "Plantorna kan dö"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Granplantor riskerar att ta skada av sen vårfrost under etableringsfasen. Med hjälp av nya modeller kan det bli lättare att räkna på risken och få vägledning. Sena vårfroster har också blivit identifierade som en riskfaktor i södra Sverige och kan orsaka kvalitetssänkande skador (till exempel dubbelstammar och sprötkvistar), nedsatt vitalitet och tillväxt, och i värsta fall dör plantorna. / Skogforsk
  Läs mer
 • Forskningssatsning från Norra Skog för att åtgärda multiskadad skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dagens miljö- och klimatförändringar innebär nya utmaningar för det privata skogsbruket. Men eftersom det i nuläget finns stora kunskapsluckor när det gäller multiskadad skog, där skogen drabbats av allt från kraftiga stormar till olika angrepp, väljer nu Norra Skogs Forskningsstiftelse att ge sitt stöd till satsningar med inriktning på att förhindra, åtgärda eller återanvända skadad skog. / Norra Skog
  Läs mer
 • Från genetisk till ekonomisk vinst

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den genetiska vinsten i volymtillväxt hos förädlat skogsodlingsmaterial kan leda till en ännu större ökning av ekonomisk vinst för skogsägaren. Det visar en jämförelse utförd i projektet GENTREE hos Skogforsk. Fältförsök i förädlingsprogrammet har visat ganska väl vilka vinster i tillväxt som kan nåd med dagens och morgondagens förädlade skogsodlingsmaterial av gran och tall. Det ekonomiska utfallet av förädlade plantor beror dock på så mycket mer, bland annat: ståndort, virkespriser, plantpriser samt kostnader för skogsvård och avverkning. / Skogforsk
  Läs mer
 • Kompetenscentrum för snabbväxande lövträd: "Vi behöver alternativ till granskogsbruket"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Alnarp förbereds ett par stora forskningsprogram om lövskog som ett alternativ till barrskogen. I planerna finns att bygga upp ett kompetenscentrum för snabbväxande lövträd. Dessutom handlar det om ett program för ek och andra ädla lövträd. Målet är att att fylla ut kunskapsluckor hela vägen från anläggning av bestånd till skötsel och färdiga produkter. "Vi behöver en rejäl forskningsinsats om alternativ till granskogsbruket, inte minst med tanke på klimatförändringen" säger professor Jens Peder Skovsgaard. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Genomskinligt trä - tredje generationen är här

  Etiketter: Forskning & utbildning
  År 2016 lyckades forskare vid KTH framställa genomskinligt trä, och 2019 utvecklade de en variant av materialet som är intelligent. Nu kommer den tredje generationens transparenta trä - mer genomskinligt än de tidigare versionerna och 100 procent miljövänligt framställt. / KTH
  Läs mer
 • SLU-forskare på DN Debatt: ”EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en starkt polariserad kontext borde det vara viktigt att lyssna på forskarna. Men är de alltid att lita på? Det frågar sig Peter Högberg, professor i skoglig marklära och Jonas Fridman, senior miljöanalytiker, bägge på SLU: "Starka grupper pläderar för moratorium för skogsbruk, andra hävdar skogsbrukets positiva roll för klimatet. Vi beskriver ett fall där EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser med politiska implikationer. Tyvärr lever forskarsamhället inte alltid upp till högt ställda förväntningar." / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval. ( Skogforsk
  Läs mer
 • Ny metod för trädslagskartläggning ger märkbart bättre utbytesprognoser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser. Sammantaget visar resultaten att tillförlitlig information om trädslagsandelarna är en avgörande faktor för att öka noggrannheten i utbytesprognoserna. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor