Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

 

Skogen i Skolan vill öka barnens förståelse för skogen

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Verksamhetens pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen och öka förståelsen för skogen och skogsnäringens betydelse i Sverige. 

Till Skogen i Skolan

 

Skogen i Skolan erbjuder olika läromedel

Skogen i Skolan har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Läromedlen handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Läromedlen sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10. Till dessa finns flera hundra övningar baserade på utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan också hjälpa skolor med att starta en skolskog och ordna studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Till Skogen i Skolans läromedel
 

Uppdaterad: