Internationellt

 

Internationell forskningssamverkan är nödvändig

Trots att Sverige ligger långt fram när det gäller skoglig och skogsindustriell forskning och utveckling (FoU) så är internationell samverkan nödvändig för att komma framåt och nå resultat. När det gäller skogen som resurs är dessutom många forskningsutmaningar av regional eller global karaktär, som till exempel klimatfrågan, orsaker bakom avskogning, vattenfrågor och fattigdomsbekämpning. På industrisidan är internationell forskningssamverkan naturlig då flera svenska företag har betydande produktion i andra länder och stora marknader utanför landets gränser. 

 

Globalt forskningssamarbete

På global nivå sker skogligt forskningssamarbete till exempel inom International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO) som är ett internationellt nätverk av mer än 15 000 skogsforskare inom nästan 700 medlemsorganisationer i över 120 länder. IUFRO syftar till att främja samarbete inom skogsrelaterad forskning och öka förståelsen för skogens ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Vart femte år anordnar IUFRO en världsskogkongress som hålls på olika platser i världen. 

Sverige ansöker om IUFRO kongress 2024Sverige, med SLU som värd, ansöker om att arrangera IUFRO:s världskongress för 2024. Ansökan kommer att ske i brett samarbete mellan olika organisationer, företag och myndigheter. 

Mer information från SLU om Sveriges ansökan för IUFRO:s kongress 2024

Läs mer om IUFRO

 

 

Center for International Forestry Research (CIFOR) är ett internationellt forskningsinstitut som inrättades efter FN:s globala konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1993 för att ta fram kunskap för beslutsfattare i frågor om skog, människa och samhälle. CIFOR arbetar med Afrika, Asien och Latinamerika. 

Läs mer om CIFOR

 

 

Forskningssamarbete inom Europa

Inom Europa har samarbetet inom skogssektorforskning ökat kraftigt som en följd av EU:s stora ramprogram för forskning och innovation. En infrastruktur för skogssektorforskning – Forest Technology Platform – har inrättats inom ramen för EU:s forskningsprogram.

Läs mer om Forest-Based Sector Technology Platform

Läs mer om EU:s ramprogram för forskning för åren 2014 - 2020, Horizon 2020

European Forest Institute (EFI)
EFI är ett forskningsinstitut med säte i Finland som har upprättats av 25 europeiska stater. EFI forskar om och ger råd i skogliga policyfrågor. 

InnovaWood
Innova Wood är en paraplyorganisation för fyra europeiska nätverk inom trä- och möbelindustrisektorn med syfte att effektivisera forskning och innovation inom denna sektor. 

 

Forskningssamarbete inom Norden

Inom Norden har vi likartade förutsättningar för skogsbruk och forskningssamarbete sker till exempel inom ramen för SamNordisk Skogsforskning (SNS) sedan 1972. SNS är ett samarbetsorgan som verkar under Nordiska Ministerrådet med syfte att stödja forskningssamarbeten som främjar ett hållbart och mångfunktionellt skogsbruk.  

Läs mer om SamNordisk Skogsforskning (SNS)

 

 

 

 
Uppdaterad: