Forskningsutförare

Skoglig forskning bedrivs på många ställen i landet

Skoglig och skogsindustriell forskning bedrivs idag på flera håll i landet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är den största utföraren av skoglig forskning.

Skogsindustriell forskning bedrivs också på ett flertal tekniska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Till det kommer forskning och utveckling som bedrivs inom skogsindustriella företag.  

Branschorganisationen Skogsindustrierna har sammamställt en digital karta över skoglig och skogsindustriell forskning i Sverige. I kartan presenteras forskningsaktörernas allmänna inriktning, styrkefaktorer och speciella kompetens.  

Skogsindustriernas forskningskarta 

 

Framtidens skogsnäring kräver kunskap från flera områden

Skogsbruket står inför utmaningar för framtiden som att utveckla skötselmodeller som klarar av att förena det samhället vill ha av skogen som ökad produktion av förnybar skogsråvara, biologisk mångfald och skogar för rekreation och friluftsliv. Men också att anpassa skogsodlingsmaterial och skogsskötsel till ett förändrat klimat. Det kräver kunskap från flera ämnesområden. Likaså är skogsindustrin en högteknologisk industri som förenar kunskap från en rad olika discipliner, kanske särskilt när det gäller forskning om nya material från skogsråvara och hur de kan bidra till ett hållbart samhälle. Ofta behövs forskningsprogram som spänner över flera ämnesområden för att ta fram kunskap kring utmaningar och problem som samhälle och näringsliv står inför. Exempel på större pågående tvärvetenskapliga forskningsprogram om hur och vad skogen ska användas till är:

Treesearch - är en nationell forskningsplattform och Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Satsningen sker i samverkan mellan stat, akademi och industri.

Future Forests - är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation med bas på SLU.

Bio4Energy - är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på SLU, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (Ltu) samt representanter för industrin som syftar till att skapa och utveckla miljövänliga och uthålliga bioraffinaderiprocesser för framtida energiproduktion.

Nedan har vi samlat länkar till universitet, högskolor och institut som bedriver forskning kring skog, skogsbruk, trä, massa och papper, bioenergi eller nya material från skogsråvara. 

 

Universitet, högskolor och centrumbildningar

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU i Umeå, Uppsala och Alnarp) är den största utföraren av skoglig forskning i Sverige och bedriver forskning och utbildning inom hela kedjan från skog till industri och skogspolitik.

SLU

Linnéuniversitetet (Växjö och Kalmar) bedriver tematisk forskning inom trä- och energiteknik. Forskningen täcker hela skogsnäringens försörjningskedja från råvaruanskaffning via förädling till slutprodukter där trä ingår i någon form.

Linnéuniversitetet

Vid Umeå universitet bedrivs skogsrelaterad forskning, bland annat vid Umeå Plant Science Center (UPSC), ett centrum för experimentel växtbiologisk forskning.

Umeå Plant Science Center (UPSC)

Vid Mittuniversitetet bedrivs bland annat skogsindustriell forskning inom centrumbildningen Fiber Science and Communication Network (FSCN).

Mittuniveristetet - FSCN Research centre

Högskolan Dalarna bedriver forskning inom ämnet skog och träteknik. 

Högskolan Dalarna

Luleå tekniska universitet (LTU) bedriver forskning inom träteknik. Här finns bland annat centrumbildningen Träcentrum Norr (TCN).

LTU - Träcentrum Norr

Karlstad universitet bedriver bland annat forskning inom processer och produkter för en hållbar bioekonomi.

Karlstad universitet 

Lunds universitet bedriver bland annat forskning inom kemiteknik. En stor del av forskningen är inriktad mot miljö- och energiteknik, bland annat framställning av drivmedel från förnybar råvara. 

Lunds universitet - Lunds tekniska högskola

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är Chalmers och KTH:s gemensamma forskningscentrum som fokuserar på forskning kring nya material från skogsråvara.

WWSC

 

Forskningsinstitut

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Skogforsk

RISE (sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT) - oberoende institut för forskning och innovation inom bland annat bioekonomi och biovetenskap och material.

RISE

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver bland annat tillämpad forskning och utveckling inom miljö- och hållbarhetsområdet i nära samverkan med näringslivet och det offentliga.

IVL Svenska Miljöinstitutet

 
Uppdaterad: