Forskningsutförare

Skoglig forskning bedrivs på många ställen i landet

Skoglig och skogsindustriell forskning bedrivs idag på flera håll i landet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är den största utföraren av skoglig forskning. Skogsindustriell forskning bedrivs också på ett flertal tekniska högskolor, universitet och forskningsinstitut. Till det kommer forskning och utveckling som bedrivs inom skogsindustriella företag.  

Skogsindustriernas forskningskarta (2014) - ger en samlad bild av forskningsutförare inom skog, trä, massa och papper samt bioenergi.

 

Framtidens skogsnäring kräver kunskap från flera områden

Skogsbruket står inför utmaningar för framtiden som att utveckla skötselmodeller som klarar av att förena det samhället vill ha av skogen som ökad produktion av förnybar skogsråvara, biologisk mångfald och skogar för rekreation och friluftsliv. Men också att anpassa skogsodlingsmaterial och skogsskötsel till ett förändrat klimat. Det kräver kunskap från flera ämnesområden. Likaså är skogsindustrin en högteknologisk industri som förenar kunskap från en rad olika discipliner, kanske särskilt när det gäller forskning om nya material från skogsråvara och hur de kan bidra till ett hållbart samhälle. Ofta behövs forskningsprogram som spänner över flera ämnesområden för att ta fram kunskap kring utmaningar och problem som samhälle och näringsliv står inför. Två exempel på större pågående tvärvetenskapliga forskningsprogram om hur och vad skogen ska användas till är:

Future Forests - är ett flerårigt program med tvärvetenskaplig ansats i samarbete mellan SLU (programvärd), Umeå universitet och Skogforsk. Syftet är att utveckla ny kunskap för framtida brukande, förvaltning och utveckling av naturresursen skog.

Bio4Energy - är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på SLU, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (Ltu) samt representanter för industrin som syftar till att skapa och utveckla miljövänliga och uthålliga bioraffinaderiprocesser för framtida energiproduktion.

Nedan har vi samlat länkar till universitet, högskolor och institut som bedriver forskning kring skog, skogsbruk, trä, massa och papper, bioenergi eller nya material från skogsråvara. 

 

Universitet, högskolor och centrumbildningar

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU i Umeå, Uppsala och Alnarp) är den största utföraren av skoglig forskning i Sverige och bedriver forskning och utbildning inom hela kedjan från skog till industri och skogspolitik.

Linnéuniversitetet (Växjö och Kalmar) bedriver tematisk forskning inom trä- och energiteknik. Forskningen täcker hela skogsnäringens försörjningskedja från råvaruanskaffning via förädling till slutprodukter där trä ingår i någon form.

Umeå universitet bedriver forskning inom det prioriterade samarbetsområdet ”Grön framtid” som bland annat består av forskningsprogramet Future Forests (med SLU som programvärd) och det av regeringen utsedda strategiska forskningsprojekten energiforskning (Bio4Energy), initiativet Framtidens bioraffinaderi (www.bioraffinaderi.se), samt forskning vid Umeå Plant Science Center (UPSC).

Mittuniversitetet (Härnösand, Sundsvall, Östersund) har “Skogen som resurs” som ett av fyra profilerade forskningsområden. Här finns centrumbildningen Fiber Science and Communication Network (FSCN).

Högskolan Dalarna bedriver forskning som omfattar bland annat hållbara energisystem och hållbart utnyttjande av skogliga resurser. 

Högskolan i Gävle samverkar med skogsindustrin i det skogsindustriella klustret Gävleborg+ för att attrahera framtidens medarbetare.

Luleå tekniska universitet (Luleå och Skellefteå) bedriver forskning om trä som material, bland annat kring trä- och bionanokompositer, träproduktutveckling, träfysik och träbyggnad.  Här finns centrumbildningarna Lean Wood Engineering och Träcentrum Norr (TCN).

Karlstad universitet bedriver skogsindustriell forskning inom centrumbildningen Skogsindustriell förädling och energiteknik (SFoET). 

Lunds tekniska högskola bedriver bland annat forskning inom kemiteknik. En stor del av forskningen är inriktad mot miljö- och energiteknik, bland annat framställning av drivmedel från förnybar råvara. 

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är Chalmers och KTH:s gemensamma forskningscentrum som fokuserar på forskning kring nya material från skogsråvara.

 

Forskningsinstitut

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

RISE (sammanslagning av Innventia, SP och Swedish ICT) - oberoende institut för forskning och innovation inom bland annat bioekonomi och biovetenskap och material

The Packaging Greenhouse AB är en fristående industriforsknings- och utbildningsmiljö inom pappers- och massateknik.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället, bland annat kopplat till skogsnäringen.

 
Uppdaterad: