Forskningsfinansiärer

Skoglig och skogsindustriell forskning bedrivs på flera håll

Den skogliga och skogsindustriella forskning som bedrivs vid universitet, högskolor och institut (UHI) finansieras med både offentliga och privata medel.

Finansieringen sker dels genom statliga basanslag och stöd från statliga fonder, myndigheter och råd liksom EU:s ramprogram för forskning. Dels genom satsningar av företag och stöd från privata fonder och stiftelser. Totalt satsades år 2010 runt 1,2 miljarder kronor på skoglig och skogsindustriell forskning vid UHI enligt statistik från branschorganisationen Skogsindustrierna. Till det kommer den forskning och utveckling som bedrivs av företag inom skogsnäringen.

Skogsindustriernas inventering av skoglig och skogsindustriell forskning ger översiktlig statistik kring olika typer av finansiärer och utförare inom områdena skog, trä, massa och papper samt bioenergi.

Skogsindustriernas forskningskarta (2014) 

Här nedanför har vi samlat länkar till större forskningsfinansiärer som bland annat ger stöd till skoglig och skogsindustriell forskning.


Forskningsråd och myndigheter

Energimyndigheten har regeringens uppdrag att fördela stöd till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet.

Forskningsrådet Formas uppdrag är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Naturvårdsverket finansierar forskning av hög kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och internationella miljökonventioner. 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. 


Stiftelser

Brattåsstiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket.

KK-stiftelsens uppgift är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att finansiera forskning vid Sveriges högskolor och ”nya” universitet. Forskningen ska vara profilerad och ske i samverkan med näringslivet. I de flesta projekt finaniserar företagen hälften av kostnaden.  

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Mistra (Siftelsen för miljöstrategisk forskning) stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. 

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har som uppgift att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse (ÅForsk) har till ändamål att verka för forskning i första hand inom sina ändamålsområden: Energi, Miljö, Säkerhet, Materialteknik, Skogsindustriella processer och produkter.

 

Finansiering från EU

EU finansierar forskning genom så kallade ramprogram för forskning, utveckling och innovation. Horisont 2020 (Horizon 2020) är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på runt 70 miljarder euro. 

Läs mer om Horisont 2020 på VINNOVA:s webbplats

 
Uppdaterad: