Finns det statistik på medelhöjd respektive höjdtillväxt?

Dag Nyström
Bo Leijon
Finns det någon statistik på dels medelhöjd, respektive höjdförändring/år för svenska trädarter i mellansverige?
Ja, det finns så kallade höjdutvecklingskurvor både för ungskog och äldre skog av olika trädslag. Kurvorna visar den förväntade höjden vid olika åldrar, alltså kan man även utläsa höjdtillväxten under ett visst åldersintervall. Höjdutvecklingen för ett bestånd påverkas främst av växtplatsens bördighet och av vilket trädslag det är. Det finns därför olika kurvor för olika bonitetsklasser och trädslag.

Kurvorna visar oftast inte direkt medelhöjden utan den s k övre höjden. Det är höjden hos ett visst antal grova träd i beståndet. Att man inte har kurvor för medelhöjden beror på att de skulle bli ganska osäkra. Medelhöjden påverkas nämligen starkt av hur man sköter skogen. Om man gallrar bort de större träden (eller de mindre) så sjunker (respektive stiger) beståndets medelhöjd utan att det har något med tillväxt att göra.

Litteratur: Handledning i bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem. Skogsstyrelsen.

Publicerad: