Finns det specifika lagar för privata enskilda skogsägare?

Johanna
Svarat av: 
Jörgen Ringagård
Tillsynsspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Jag undrar ifall det finns några lagar som gäller specifikt för privata enskilda skogsägare som ofta äger lite mindre arealer skog och om det finns några specifika som enbart gäller företag ex. Holmen, Sveaskog, SCA osv.

Hej Johanna!

Skogsvårdslagen och de delar av miljöbalken som Skogsstyrelsen har tillsynsansvar för gäller alla skogsägare oavsett hur stor areal de har. Det finns dock regler i skogsvårdslagen som slår olika beroende på brukningsenhetens areal. Ett exempel är föreskrifterna om högsta tillåtna areal föryngringsavverkning som syftar till en viss ransonering av äldre skog inom varje brukningsenhet för att bidra till en jämnare åldersfördelning. För de minsta brukningsenheterna gäller inte dessa ransoneringsregler. För brukningsenheter mellan 50 hektar - 1 000 hektar gäller vissa begränsningar, medan hårdare krav på att begränsa avverkningarna gäller för brukningsenheter större än 1 000 hektar.

Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

0
Publicerad: