Finns det samband mellan längden hos tallbar om det växer på norr- eller södersidan?

Hanna Linder Kankkonen
Svarat av: 
Björn Elfving
Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU

Hej!

Gör en fältstudie i Biologi 1. Studien går ut på att hitta ett samband mellan längden hos tallbarr beroende på om barren växer på norrsidan eller södersidan av tallen. Kan dock inte hitta något direkt samband.

Tacksam för svar!

Hej Hanna!

Det är en intressant fråga du tagit dig an! Jag vet inte om tallbarr i solexponerat läge i genomsnitt blir längre än de i beskuggat läge. Men jag vet att den genomsnittliga barrlängden varierar mellan år, mellan lokaler och träd och mellan positioner i trädet. För att få ett vettigt svar måste man balansera studien så att inverkan av olika variationskällor minimeras. Förslagsvis koncentreras studien till fjolårsbarr på huvudaxeln i femte grenvarvet uppifrån i en tallplantering på jämn mark med 3-4 meters höjd (så slipper du klättra). Fem angränsande barr från mitten av skottets ovansida på sydligaste respektive nordligaste grenen. Med lite färdighet i statistisk bearbetning kan ett på så sätt insamlat dataset nog ge besked i frågan.

Lycka till!

0
Publicerad: