Finns det restriktioner när det gäller vilka träd man får plantera?

Roger Lövgren
Svarat av: 
Jörgen Ringagård
Tillsynsspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Jag undrar om det finns restriktioner vilka träd man får plantera på sin gård? I mitt fall gäller det en gård i Sjöbo kommun. Finns det också råd om vilka träd som är lämpliga att plantera?

Tack på förhand!

Hej Roger!

Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen gäller att vid anläggning av ny skog ska sådana trädslag användas som med hänsyn till växtplatsens förutsättningar kan ge en tillfredsställande virkesproduktion.

Vid bedömningen av vilka trädslag som kan ge en tillfredsställande virkesproduktion på växtplatsen bör enligt Skogsstyrelsens allmänna råd hänsyn tas till jordarten, vegetationstypen, klimatet, markens lutning och fuktighet samt därmed markens bonitet.

För att få information inför val av trädslag kan du läsa i Skogsskötselserien, som är en kunskapssammanställning på Skogsstyrelsens webbsida, läs mer via länken längre ner på sidan.
 

Läs förslagsvis i första hand i Del 3 Plantering av barrträd, Del 9 Skötsel av björk, al och asp samt Del 10 Skötsel av ädellövskog.

Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

0
Publicerad: