Fakta om lövskog?

emma månsson
Elisabet Andersson

jag jobbar i skolan om löv skog jag undrar vilka arter av djur , växter och träd det finns min fråga är finns det speciella hemsidor eller böker var eller adress?

Hej! Börja med att titta igenom de många redan besvarade frågorna om lövskog som finns i frågelådan. Ni hittar dem om ni söker på orden "lövskog", "lövträd" eller "regnskog" med sökverktyget. Exakt hur många arter av olika organismer som finns i lövskogar i världen är omöjligt att säga. Ordet "lövskog" täcker allt från fjällbjörkskog till tropisk regnskog och så vitt jag vet finns ingen komplett sammanställning över artrikedomen i alla organismgrupper som lever i "lövskog".

I Sverige är ädellövskogarna de artrikaste miljöerna för lägre fauna, framförallt insekter. Bara till ek Querqus robur är ca 550 insektsarter bundna som växtätare, eller som parasiter eller rovdjur på dessa.

Högre fauna är också ganska artrik. Några mindre däggdjur har sin huvudsakliga hemvist i ädellövskog, bl.a. hasselmus och en del fladdermusarter. Bland groddjur kan nämnas lövgroda och långbensgroda. Fågelfaunan är också artrik med t.ex. stenknäck, halsbandsflugsnappare och flera hackspettsarter.

För floran utgör de lövfällande skogarna en speciell miljö, eftersom det före lövsprickningen på våren är mycket gynnsamma ljusförhållanden på marken. Marken värms då även upp snbbt. Det drar många kärlväxtarter nytta av genom att blomma tidigt på säsongen, t.ex. vitsippa och vårlök. Många moss-, svamp- och lavarter hittar man också i lövskogar, arter som inte finns i barrskogar.

På internet kan ni söka på lövskog, regnskog, rainforest, decidious forest och ni kommer att få många, många träffar. Ett par sidor som jag själv varit inne på är Biomes och Worldbiomes. Dessutom har Naturskyddsföreningen sidor om lövskog och regnskog på sina websidor.

Vad gäller litteratur så kan jag ge några exempel på böcker/skrifter om olika aspekter på lövskog. Jag är säker på att er bibliotikarie kan hjälpa er att hitta dem, och andra böcker också om lövskog.

1. Lövskog: björk, asp och al i skogsbruk och naturvård/Gunnar Almgren 1990/Skogsstyrelsen, Jönköping

2. Behov och möjligheter till minskad övergödning och ökad biologisk mångfald med hjälp av mer våtmarker och lövskog/Janna Björk 1999:20/ Examensarbete, SLU, Skogsmästarskolan, Skogsingejörsprogrammet, Skinnskatteberg.

3. Mushrooms and toadstools of broadleaved forests/Roy Watling 1975/ ISBN: 0-11-710176-1, London.

4. Some important foreign diseases of broadleaved trees/ D.A. Burdekin och D. H. Phillips 1977/ ISBN: 0-11-710181-8, London.

Tänk på att regnskog också i de flesta fall är lövskog, och om regnskog finns det väldigt mycket skrivet, mest på engelska förstås, men det kanske går bra det också.

0
Publicerad: