Fakta om skog

Hållbart skogsbruk

 

Skogen en nyckel för det hållbara samhället

Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Det är en förnybar resurs som kan bidra både till ett mer hållbart och kretsloppsanpassat Sverige och en klimatsmartare värld. Men det förutsätter att skogen brukas på ett hållbart och klokt sätt.

På de här sidorna har vi samlat fakta om den svenska skogen och om hur skogen brukas. Du hittar till exempel länkar till källor för statistik om tillståndet i skogen och fakta om skogens ekosystemtjänster, sociala värden och hur skogsägandet ser ut i landet. För dig som är skogsägare har vi samlat länkar till information som du kan ha nytta av. Och inte minst - här hittar du fakta om fantastiska träd!

Den svenska skogen - statistik om skog och skogsbruk
Fantastiska träd

Hållbart skogsbruk
Skogens ekosystemtjänster
Skogens sociala värden

Skogsbrand

Skogshistoria

Vem äger Sveriges skogar?

Världens skogar
 

Vill du ha en snabbintroduktion till skogsbruket i Sverige?

Basfakta om skogen och skogsbruket - en lärobok från Skogen i Skolan.
Till "Boken  om skogen"

Boken om skogen

Se film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik till FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio +20).
"Hållbart skogsbruk - den svenska modellen"

Sveaskog har tagit fram en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Här hittar du också mer fakta och faktablad om det svenska skogsbruket.
Till Sveaskogs sajt "Skogsbruk, på ren svenska"

På Skogsstyrelsens webb hittar du aktuella filmer som Skogsstyrelsen producerat, sorterade under olika ämnesområden som miljöhänsyn i skogsbruket, skog och klimat och skogens sociala värden.
Till Skogsstyrelsens filmer 

Se kortfilm om den svenska skogens historia och hur framtiden kan se ut för skogen och skogens produkter år 2050. Filmen är framtagen av Skogsindustrierna.
"Den svenska skogens historia"

Nyfiken på vilka utbildningar som kan leda till jobb i skogsbranschen?
Läs om utbildningsvägar inom skog & skogsindustri här på SkogsSverige

 

Några siffror om den svenska skogen och skogssektorn

  • Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar, enligt Riksskogstaxeringen. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar, alltså 69% av landarealen.

  • Av den totala skogsmarksarealen räknas drygt 23 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Med det menas mark som producerar mer än 1 m3sk per hektar och år och som anses lämplig för, och som till största delen används för, virkesproduktion. 

  • Den totala tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark (undantaget produktiv skogsmark i formellt skyddade områden) är drygt 120 miljoner m3sk per år (Riksskogstaxeringens siffror 2011-2015).

  • Totalt 3,6 procent av landets produktiva skogsmark är formellt skyddad som nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Tillsammans med skogsbrukets frivilliga avsättningar är 8,4 procent av landets produktiva skogsmark undantagen från skogsproduktion (Riksskogstaxeringens siffror från 2011). 

  • Av den produktiva skogsmarkens totala årliga tillväxt på dryga 120 miljoner m3sk avverkas drygt 85 miljoner m3sk (Riksskogstaxeringens siffror för avverkningssäsongerna 2009/10 - 2013/14) för att omvandlas till massa och papper, sågade trävaror, skivor  och energi.

  • Antalet anställda inom skogsnäringen är ungefär 70 000 personer totalt (Skogsindustrierna, 2016).

  • Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10-12 procent (Skogsindustrierna, 2016).

  • Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare. En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna ägare. Den största markägaren är Sveaskog AB som ägs av staten.

 

 

 

 

Uppdaterad: