Borde inte "naturlig" biologisk mångfald endast existera i urskog?

Enar
Bo Leijon
Hejsan! Jag läste en fråga (nr 5978) där man nämner hurvida man ska ha naturlig biologisk mångfald eller ej. "Artificiell" biologisk mångfald skulle då vara den som är vid vägar mm. (om ens där)? MVH Enar
Med en fundamentalistisk syn på begreppet naturlig biodiversitet kommer man lätt till din slutsats, att den bara kan existera i helt opåverkade miljöer, om sådana finns. Och det gör dom knappast, eftersom människans aktiviteter har indirekta effekter även på urskogsrefugierna via globala klimatförändringar eller påverkan på omkringliggande miljöer, med konsekvenser för t ex arters spridning.

Märk att vi nu har dragit en klar skiljelinje mellan "natur" å ena sidan och "människan och hennes aktiviteter" å den andra. Många ställer säkert upp på det, men det är inte den allenarådande uppfattningen. Enligt en annan syn är människan en art bland andra naturliga arter och hennes aktiviteter således naturliga. Då blir ju det mesta naturligt. Detta är filosofiska frågor värda att begrunda. Förhoppningsvis kan vi få synpunkter hit till frågelådan.

Om vi menar att natur är frånvaro av mänsklig aktivitet, kan då naturlig biologisk mångfald bevaras i ett hänsynsfullt brukat skogslandskap? Med ett praktiskt synsätt blir svaret ja, i den meningen att alla (de allra flesta) naturliga arter och deras genetiska spännvidd faktiskt kan finnas kvar, liksom de naturligt förekommande strukturerna och processerna på ekosystemnivå, om än i något förändrade mängder respektive med förändrad relativ betydelse.

Här ser jag en klar skillnad jämfört med artificiella miljöer som vägar, bebyggelse eller monokulturer av främmande arter. I dessa fall får helt främmande arter fotfäste. Mikromiljöer och ekologiska processer uppstår, som är främmande för det naturliga ekosystemet på platsen. Det ger en ökad mångfald, som få skulle kalla naturlig. Det hindrar inte att vi med tiden betraktar även sådana miljöer som skyddsvärda, just genom deras särpräglade mångfald. Har Du sett skyltarna med texten "Artrik vägkant"?

Publicerad: