Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Storsatsning på unik biobränsleteknik i Umeå

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten satsar 41 miljoner kronor till två bioenergiprojekt. Av beloppet går 14 miljoner till ett forskningsprojekt vid Umeå universitet, där en pilotanläggning vid SLU i Röbäcksdalen ingår.
  Läs mer
 • Blandar bark i bränslet

  Etiketter: Bioenergi
  Energiteknikbolaget Cortus i Sollentuna norr om Stockholm har utvecklat en teknik för att göra gas av spill från skogsavverkning som andra ratar /Realtid.se.
  Läs mer
 • Framtidens bioraffinaderi utvecklas i samverkan mellan SLU, Umeå universitet och skogsindustrin

  Etiketter: Bioenergi
  Umeå universitet har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet utvecklat en stor forskningsplattform där flera forskargrupper från olika fakulteter samarbetar för att få fram alternativa drivmedel /naringsliv.se.
  Läs mer
 • Hög kvalitet på pellets

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndighetens test av 13 olika fabrikat av pellets för uppvärmning visar att pellets håller en hög och jämn kvalitet. Det finns dock stora prisskillnader /woodnet.
  Läs mer
 • Skogsavfall kan skapa 400 nya jobb

  Etiketter: Bioenergi
  Ungefär 400 nya jobb kan skapas i Västernorrland och Jämtland. Detta om man ökar tillvaratagandet av avfallsrester från skogsavverkningar.Dessutom kan minst 15 nya företag få jobb med den praktiska hanteringen /allehanda.se
  Läs mer
 • Mellanskog fördubblar skogsbränslevolymen

  Etiketter: Bioenergi
  Mellanskog satsar på fördubblade skogsbränslevolymer. Satsningen innefattar bland annat en anpassning av organisationen, utbildning och utveckling av nya sortiment samt använd teknik och metod /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Spillet från skogen framtidens bränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Genom ETC stärker Piteå sin ställning som ett centrum för forskning kring framtidens drivmedel och energiförsörjning.,Nu satsas 27 miljoner kronor i ett nytt projekt för förgasning av skogsavfall /NSD.
  Läs mer
 • "Biobränslet splittrar alliansen"

  Etiketter: Bioenergi
  Skogens roll i den framtida klimat- och energipolitiken nämns knappt med ett ord i alliansens energiuppgörelse. Det gör skogsägarbasen Christer Segerstéen besviken /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Missnöjd Naturskyddsförening

  Etiketter: Bioenergi
  Naturskyddsföreningen sågar regeringens öppning för ny kärnkraft.,– Omodernt, säger ordföranden Mikael Karlsson. Men Olle Dahlin, vd på elintensiva Rottneros bruk, är nöjd /NWT.se.
  Läs mer
 • Miljoner till vindkraft i skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten har beviljat Elforsk AB 40 miljoner kronor för att under fyra år genomföra etapp III av programmet Vindforsk. Nytt är att ökad fokus läggs på vindkraftsetablering i skogsmiljö och i kallt klimat /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer

Sidor