Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Billigare flis med ambulerande flismaskin och lokal råvara

  Etiketter: Bioenergi
  Den maskin som används för att flisa virket i Mjölby är en så kallad ambulerande flismaskin. Den har kapacitet att flisa ved från två timmerbilar i timmen, skriver Corren.
  Läs mer
 • Sverige leder när världen standardiserar biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige har fått i uppdrag att leda ett globalt projekt för standarder inom fasta biobränslen. SIS, Swedish Standards Institute har startat projektet och planerar ett första möte i Sverige under våren 2008, skriver Miljöaktuellt.,
  Läs mer
 • Stockholms energireserv i skog kartlagd

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergi från de skogar och jordbruksmark som Stockholms stad äger skulle räcka för att värma upp 8 000 hushåll. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen från bränsletransporter minska, skriver SR P4, Stockholm
  Läs mer
 • Betydelsefull industri hindras av subventionerad eldning

  Etiketter: Bioenergi
  Att elda sågspån, ved och annat biobränsle för att utvinna energi ger idag ekonomiska subventioner till dem som förbrukar energin och till dem som utvinner den. Subventionerna har negativ inverkan på miljön och andra viktiga områden, skriver VF.
  Läs mer
 • Alternativa drivmedel är mer än etanol

  Etiketter: Bioenergi
  Etanol framställs mer och mer som den bästa och den enda alternativa energikällan trots att allt fler negativa bieffekter uppdagas vid producering och användning av etanol, skriver moderata ledamöteri riksdágens trafikutskott i nwt.se
  Läs mer
 • Bioenergi viktig för minskad klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  Energimyndigheten, STEM, konstaterar i sin energirapport "Energiutblick: Bioenergi - en viktig pusselbit i klimatfrågan", som pubiicerades 6 december, att bioenergi kommer att spela en allt viktigare roll, såväl nationellt som globalt,(recycling.se). ,
  Läs mer
 • Biobränslet ersätter oljan i skogsindustrin

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso i Skoghall i Värmland byggde för två år sedan om sin gamla oljepanna till en biobränslepanna, som eldas med avfalls- och restprodukter från skogsindustrin.Denna investering kostade företaget 1,9 miljarder kronor, rapporterar SR International.
  Läs mer
 • Dåligt intresse för investering i bilbränsle av svartlut

  Etiketter: Bioenergi
  Alla tycker att forskningen kring svartlutsförgasningen i Piteå är intressant. Men få är villiga att satsa pengar. "Statliga Vattenfall med sina jättevinster borde kunna bidra med resurser", säger biologen Stefan Edman till PT.
  Läs mer
 • Bioenergin viktig i arbetet för minskad klimatpåverkan

  Etiketter: Bioenergi
  I omställningen till framtidens koldioxidneutrala energisystem kommer bioenergi att spela en allt viktigare roll, både nationellt och globalt, skriver Bioenergiportalen. ,
  Läs mer
 • Svensk Fjärrvärme kräver besked om torvens framtid

  Etiketter: Bioenergi
  Fjärrvärmebranschen måste få tydliga besked om torvens plats i den framtida svenska energiförsörjningen. Det kräver Svensk Fjärrvärme i en skrivelse till regeringen, skriver Newsdesk. ,
  Läs mer

Sidor