Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Grot som hälsofara

  Etiketter: Bioenergi
  Lastning och flisning av grot kan innebära en hälsorisk på grund av höga halter av mögelsvampar? Om det och andra arbetsmiljöer som kan innebära en hälsorisk på grund av mikroorganismer handlar skriften ”Mikroorganismer i arbetsmiljön” /Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Bioenergipris till finländsk miljöpionjär

  Etiketter: Bioenergi
  Professor Dan Asplund från Finland har tilldelats Nordiska ministerrådets bioenergipris 2008. Asplund har under drygt 30 år arbetat för att utveckla och främja användningen av förnyelsebara energikällor, speciellt inom bioenergiteknologi / papernet.se.,
  Läs mer
 • Växjö vill ha tillverkning av biobränsle

  Etiketter: Bioenergi
  Växjö vill se en biodrivmedelsanläggning i kommunen. En styrgrupp utreder möjligheterna och tre lokaliseringar har pekats ut. Det skriver smp.se,
  Läs mer
 • Fortsatta turer kring flisproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Turerna kring bullerproblemen, som är kopplade till industriverksamhet inom sågverksområdet i Sillingsfors, fortsätter. Det handlar om flera olika ärenden, som behandlas i olika instanser, skriver nwt.se.,,
  Läs mer
 • Fortsatta turer kring flisproduktion

  Etiketter: Bioenergi
  Turerna kring bullerproblemen, som är kopplade till industriverksamhet inom sågverksområdet i Sillingsfors, fortsätter. Det handlar om flera olika ärenden, som behandlas i olika instanser, skriver nwt.se.,,
  Läs mer
 • Pelletsfabrik etableras i sågverk i Norrsundet

  Etiketter: Bioenergi
  Stora Enso ska investera 14,4 miljoner euro, motsvarande cirka 135 miljoner kronor, i en pelletsfabrik i Kopparfors sågverk i Norrsundet utanför Gävle /svt -Gävledala.
  Läs mer
 • Svårt få grepp om groten

  Etiketter: Bioenergi
  Luddiga måttenheter försvårar för skogsägaren att göra snabba jämförelser. Markägaren som säljer sin grot får oftast betalt i kronor per skogskubikmeter. Men när sedan värmeverket köper den flisade groten betalar de i kronor per megawattimme.
  Läs mer
 • Storsatsning på talldiesel i SunPine

  Etiketter: Bioenergi
  Sveaskog och Södra går in som delägare i bolaget SunPine för att satsa på talldiesel, ett förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta fossila bränslen, skriver Skogsland. ,,
  Läs mer
 • Skogsråvara en nyckel för hållbara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Gunnar Olofsson, VD för Sveaskog skriver att skogens roll för framtidens drivmedel kommer att öka och utvecklingen går snabbt. Som en av världens ledande skogsnationer har Sverige möjlighet att gå i bräschen.
  Läs mer
 • Ny skogspolitik klubbas idag

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige får en ny skogspolitik idag på måndagen när riksdagen antar den skogspolitiska propositionen. Skogens ökade betydelse som landets viktigaste råvarukälla lyfts fram av regeringen, skriver P4 Västerbotten.
  Läs mer

Sidor