Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi
– tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Radikala och innovativa idéer beviljas medel för övergång till en biobaserad ekonomi

  Etiketter: Bioenergi
  I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har åtta projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning. Tre av de beviljade projekten har redan bekräftat sin hypotes i steg 1 och går nu vidare med ett omfattande projekt i steg 2. / Bioinnovation
  Läs mer
 • Svebio nöjda med Klimatpolitiska vägvalsutredningen men avvisar två av utredningens förslag

  Etiketter: Bioenergi
  Skog och åkermark ska i första hand användas för att producera biomassa som kan ersätta fossila bränslen, inte för att lagra kol. Produktion och användning av biomassan ger den största och säkraste klimatnyttan. / Svebio
  Läs mer
 • Succé för BioLyftet – utbildningen för företag som vill ställa om till hållbara material

  Etiketter: Bioenergi
  BioLyftet drog igång med flera fullbokade utbildningar och frukostmöten under 2019. När året summeras har 220 deltagare genomfört utbildningen på olika platser i landet, från Östersund till Lund. Nu fortsätter satsningen. Erik Perzon talar på frukostseminarium hos Wargön Innovation. / BioInnovation
  Läs mer
 • Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

  Etiketter: Bioenergi
  Skogsindustriernas mångåriga medarbetare Mårten Larsson har fått en kollega med samma namn. Nya Mårten Larsson har rekryterats för att ansvara för bioenergifrågor på Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Christian Rakos ny ordförande i World Bioenergy Association

  Etiketter: Bioenergi
  Christian Rakos, vd för Austrian Pellets Association (proPellets Austria) har valts till ordförande för World Bioenergy Association (WBA). Christian Rakos efterträder Remigijus Lapinskas från Litauen, som avgår som ordförande efter fyra år. / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Utan torvjord växer inte skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Sveriges första nationella skogsprogram antogs av riksdagen 2018. Intresset för att få medverka i förarbetet var stort och vi i...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Nytt ljus i koldioxidmörkret

  Etiketter: Bioenergi
  Resultat från Vombsjösänkans pil- och poppelpark (VPP) visar att nya växtmaterial kan fördubbla produktionskapaciteten för biomassa per...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • RED II – när då?

  Etiketter: Bioenergi
  2018 beslutades om ett reviderat Förnybartdirektiv (RED II) i EU. Direktivet säger att till 2030 ska 32 procent av energimixen i EU vara...<br /> / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • ​Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019

  Etiketter: Bioenergi
  Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Ökningen motsvarande 155 622 ton pellets eller 0,7 TWh energi. Totalt användes drygt två miljoner ton pellets i Sverige motsvarande nästan 10 TWh energi under 2019. / Svebio
  Läs mer
 • ​Svebio utvecklar styrmedel för nya svenska biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk produktion av biodrivmedel. Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så att alla fossila drivmedel kan fasas ut. / Svebio
  Läs mer

Sidor