Fakta om bioenergi

Bioenergi

 

Vad är bioenergi?

Bioenergi får vi från biobränslen - alltså förnybara bränslen som hämtas från växtriket. Utvinning av bioenergi är ofta ett sätt att ta tillvara restprodukter, som grenar, kvistar och spån som annars skulle gå till spillo. 

Skogsencyklopedin definierar bioenergi som ”energi som utvinns genom förbränning av biomassa, eller annan direkt eller indirekt omvandling av biomassas energiinnehåll. Biomassans inlagrade energi har ytterst sitt upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen. Biomassa anses i praktiken vara en förnybar energiresurs och i Sverige räknas även torv som råvara till bioenergi eftersom torvbildningsprocesserna inte har avstannat. Som råvara räknas även avfall.”

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (TC 335) använder dessa definitioner: ”Bioenergi är energi från biomassa.” och ”Biomassa definieras från en vetenskaplig och teknisk utgångspunkt som material av biologiskt ursprung förutom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller som är omvandlat till fossil.”

Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) ger exempel på olika typer av bioenergi, vilket också är ett sätt att definiera vad bioenergi är.

På följande sidor kan du läsa mer om bioenergi:

Biodrivmedel - köra bil på skog

Bioenergi och klimatet

Energimått och omräkningstal

Olika slags bioenergi

Skogsbränsleuttag i praktiken

 

Uppdaterad: