Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi – tredubbling av biobränslen på 40 år

Tillförseln av biobränslen har tredubblats under de senaste 40 åren i Sverige. Största användare är fjärrvärmesektorn och industrisektorn med 67 procent av användningen. Till biobränslen hör oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm och spannmål), torv och tallbeckolja.

Skogen är självklart den främsta källan till biobränslena. När skogsindustrin nyttjar skogen för att producera massa, papper och sågade trävaror, blir det samtidigt stora volymer bioenergi. Inte minst toppar, grenar och bark. Dessa restprodukter används i ökande omfattning som bränsle i kraftvärmeverken – de kommunala kraftverk som samtidigt kan producera både el och värme.

Biobränslen stod år 2018 för 141 TWh (terawattimmar) av den totala energitillförseln i Sverige.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Skogskunskap om skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot (grenar och toppar).

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet om Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • För första gången på tio år: Sverige nettoexporterar träpellets

  Etiketter: Bioenergi
  Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring 25 procent, istället ökade exporten av pellets till den högsta på mer än tio år. Den minskade efterfrågan i Sverige hade stor påverkan på både importen och export av pellets. Importen minskade med 73 procent till 120 000 ton. Exporten ökade med 130 procent till 264 000 ton. Det ger en nettoexport av pellets på 144 000 ton pellets från Sverige under 2020. Det är för första gången på minst tio år som Sverige har en nettoexport av pellets. / Svebio
  Läs mer
 • Utan biobränslen klarar vi inte omställningen: "Både biobränslen och el behövs"

  Etiketter: Bioenergi
  Det finns ingen outsinlig källa att koppla in när vi stänger oljekranen. Det innebär att vi inte kan ställa biobränslen mot el – vi måste göra både och. Med biobränslen kan vi kombinera utfasningen av en del av oljan med en nettoinlagring av kol i skogen. Vill vi däremot klara 1,5-gradersmålet utan biobränslen är alternativet att lägga ner större delen av vägtransporterna i väntan på att elektrifieringen ska ge tillräckligt låga utsläpp. Det skriver Öivind Andersson, professor vid Avdelningen för Förbränningsmotorer, Lunds universitet, i Dagens Industri. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Nu är bioenergi det mest hållbara energislaget - "det är väl dokumenterat"

  Etiketter: Bioenergi
  Biodrivmedel har haft hållbarhetskriterier sedan år 2009 och nu till sommaren 2021 införs hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Nästa gång någon hävdar att bioenergi inte är hållbart berätta att vi har ett regelverk som garanterar hållbarhet och be dem också precisera vilket företag det är som inte följer reglerna. På Svebio känner vi just nu inte till att någon icke hållbar bioenergi används i Europa. Det skriver Svebios vd Gustav Melin i Svebios verksamhetsberättelse. / Svebio
  Läs mer
 • "När Bonniermedia slår till mot vedeldarna" - Svebio svarar Dagens Industri

  Etiketter: Bioenergi
  ”Avveckla biobränslet”. Under den rubriken tar Sveriges ledande finanstidning Dagens Industri 3 maj 2021 ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande, men det väcker också en del minnen hos oss som varit med ett tag i den energipolitiska debatten. Minnen som får oss att fundera på vad som kan vara den djupare motiven bakom ett sådant ställningstagande, skriver Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, i en blogg. / Svebio
  Läs mer
 • EU:s taxonomi skapar parallell miljöreglering

  Etiketter: Bioenergi
  EU:s medlemsstater och EU-parlamentet bör rösta ner kommissionens taxonomiförslag. De bör även överväga att återkalla kommissionens mandat att utveckla hållbarhetskriterier. Det skriver Carl Berglöf, sakkunnig vid Energiföretagen Sverige, i Dagens Industri: "Både vattenkraft och bioenergi får i och med taxonomin en dubbel miljöreglering som gör reinvesteringar ännu mer kostsamma. Sammantaget är kriterierna så otydliga och svåranvända att de bara av den anledningen bör avvisas av medlemsstaterna och EU-parlamentet." / Dagens Industri
  Läs mer
 • Politiskt fulspel när hållbarhetskriterier ska införas: "Kriterierna är nästan helt nya"

  Etiketter: Bioenergi
  EU-kommissionens vägledning för hållbarhetskriterier är långt ifrån det som EU-länderna enades om för snart tre år sedan. Skogsindustrierna beklagar att vägledningen tycks ha fallit offer för ett politiskt spel. Ett spel som riskerar att underminera både produktionen av bioenergi och den nationella kompetensen i skogliga frågor. "Dokumentet innehåller långt mer än riktlinjer för implementering, det är snarare helt nya hållbarhetskriterier", säger Mårten Larsson, sakkunnig i bioenergifrågor. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Bioenergi är inte svartvitt: "Vilseledande plakat gynnar inga klimatmål"

  Etiketter: Bioenergi
  Förenklade svar och polarisering hjälper inte debatten om bioenergi. Det skriver Mikael Karlsson, Uppsala universitet, i en krönika i Miljö & Utveckling. När det svåra görs lätt blir det lätt svårt. Så kan debatten om bioenergi beskrivas. Trots att frågan om användning av bioenergi inte är enkel ger vissa aktörer förenklade svar. Det förvirrar och polariserar. Det gäller att skilja på vad vi vet och inte vet och på varför vi vill göra något. Han avslutar: "Det är komplexa frågor som förtjänar rika diskussioner och komplexa svar. Vilseledande plakat gynnar inga klimatmål." / Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • "DN tecknar missvisande bild av bioenergisektorn"

  Etiketter: Bioenergi
  Tidigare i veckan publicerade Dagens Nyheter en artikelserie med ambitionen att granska biobränslepolitiken. Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor hos Skogsindustrierna, välkomnar uppmärksamheten men känner inte igen sig i bilden som DN tecknar av hans bransch. Mårten Larsson är en av många sakkunniga som menar att ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en ytterst central del i omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle: "Omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem är enormt viktig om vi ska klara klimatkrisen". / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Svebio: "DN ger bara halva sanningen"

  Etiketter: Bioenergi
  Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen. Man jämför med ekonomi och skriver att det är viktigt att redovisa både debet och kredit, men tidningen ”glömmer” att redovisa upptagen av koldioxid, skrivr Svebio i ett pressmeddelande. / Svebio
  Läs mer
 • Roger Blom och Magnus Ahlsten är mottagare av Jan Häckners bioenergipris: 10.000 SEK vardera

  Etiketter: Bioenergi
  Roger Blom, vd för Ernsts Express och Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas, tog emot priset i form av ett stipendium på vardera 10 000 kr i samband med Svebios årsmöte 14 april 2021. Ernsts Express - med 80 tunga lastbilar och med basen i Avesta - uppnådde 70 procent reduktion av koldioxid redan år 2015 med förnybara drivmedel som RME, HVO, ED95 och el. Magnus Ahlsten är lantbrukare och bioenergientreprenör som bidraget till regional utveckling på Gotland genom att via företaget Brogas starta biogasproduktion för industri och till transporter på land och till sjöss. / Svebio
  Läs mer

Sidor