Exkursion till Brevens bruk

Bergsbruk var redan på medeltiden en lokal och viktig näring i Sverige. Man bröt malm i traktens gruvor, kolade skogen och utnyttjade vattenkraft för att driva blåsbälgar och hammare. Antalet järnbruk växte kraftigt under stormaktstiden på 1600-talet då järn blev en exportvara av rang. Men skogen räckte inte till i bergsbygderna och nya järnbruk anlades därför i skogrika områden långt från gruvdistrikten, bland annat i Breven. Det bruk som stod klart där år 1676 försörjdes med malm från Utö och Bergslagen. Under 1800-talet kom ny teknik som gjorde det möjligt att tillverka järn med stenkol istället för träkol. Samtidigt utvecklades nya metoder som de mindre bruken hade svårt att anamma. Det var den tid som brukar kallas ”den stora bruksdöden”. Brevens bruk klarade sig dock igenom denna tid, genom att man satsat på vidareförädling och fått järnvägsförbindelse. Tillverkningen av järn pågick fram till 1933. Verksamheten i gjuteriet fortsatte in på 1980-talet. Idag är Brevens bruk ett av Sveriges bäst bevarade brukssamhällen och klassat som en kulturhistorisk miljö med riksintresse. Företaget Brevens Bruk AB är inriktat på skötseln av egna skogar, jordbruk och fastigheter samt turism. Under exkursionen blir vi påminda om hur viktiga skogens virke och träkol var långt innan det så kallade skogsindustriella genombrottet.

Brevens bruk
Brevens Bruk
Rolf Thorén
rolf.thoren@comhem.se
Publicerad: