Skogsskötsel för att motverka stormskador

Stormfälld gran, Kalmar. Foto Mats Hannerz

Det finns aldrig någon garanti för att stormen inte drabbar ett enskilt bestånd , men det finns en del man kan göra för att minska risken.

I Kunskap Direkt finns råd om skötsel med hänsyn till vind.

Med erfarenheter från stormen Gudrun ger Skogsstyrelsen några sammanfattande råd:

  • Röj granungskogen vid 2-4 meters höjd
  • Gallra skogen tidigt
  • Undvik, eller gallra svagt, i granskog högre än 20 meter
  • Minska successivt åldern vid föryngringsavverkning i granskog på god mark
  • Behandla mot rotröta efter gallring
  • Se upp med hyggeskanter exponerade för vind
  • Förbered en fröträdsställning med en gallring 5-10 år före föryngringsavverkningen
  • Dikesrensa där det behövs
  • Gödsla inte direkt efter gallring. Vänta omkring 5 år.

Läs mer om slutsatserna efter stormen Gudrun (från Skogsstyrelsen)

Läs mer i Skogsskötselseriens Skador på skog.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige