Fakta om skog

Svensk skog

 

Skogen en nyckel för det hållbara samhället

Skogsnäringen är av stor betydelse i arbetet för hållbar utveckling. De svenska skogstillgångarna utgör basen för den svenska skogsindustrin. På de här sidorna hittar du fakta om den svenska skogen och skogsbruket. Du hittar länkar till källor för statistik om tillståndet i skogen och värdefulla länkar för dig som är skogsägare. Du kan läsa om hur skogen sköts på ett hållbart sätt. Och inte minst - du hittar fakta om fantastiska träd!

Vill du ha en snabbintroduktion till skogsbruket i Sverige?

Se film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik till FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio +20).

"Hållbart skogsbruk - den svenska modellen"

Sveaskog har tagit fram en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Här hittar du också mer fakta och faktablad om det svenska skogsbruket.

Till Sveaskogs sajt "Skogsbruk, på ren svenska"

Se kortfilm om den svenska skogens historia och hur framtiden kan se ut för skogen och skogens produkter år 2050. Filmen är framtagen av Skogsindustrierna.

"Den svenska skogens historia"

 

Några siffror om den svenska skogen och skogssektorn

 • Sveriges totala landareal är 40,7 miljoner hektar, enligt Riksskogtaxeringen. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar, alltså 69% av landarealen.

 • Av den totala skogsmarksarealen räknas cirka 23 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Med det menas mark som producerar mer än 1 m3sk per hektar och år och som anses lämplig för, och som till största delen används för, virkesproduktion. 

 • Den totala tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark (undantaget produktiv skogsmark i formellt skyddade områden) är drygt 117 miljoner m3sk per år (Riksskogstaxeringens siffror 2010-2014).

 • Totalt 3,6 procent av landets produktiva skogsmark är formellt skyddad som nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Tillsammans med skogsbrukets frivilliga avsättningar är 8,4 procent av landets produktiva skogsmark undantagen från skogsproduktion (Riksskogstaxeringens siffror från 2011). 

 • Av den produktiva skogsmarkens totala årliga tillväxt på dryga 117 miljoner m3sk avverkas drygt 85 miljoner m3sk (Riksskogstaxeringens siffror för avverkningssäsongen 2013/14) för att omvandlas till massa och papper, sågade trävaror, skivor  och energi.

 • Knappt hälften av den avverkade skogen går till sågverken. Drygt fyra tiondelar går till pappers- och massaindustrin medan knappt en tiondel går till energi.

 • Sågverken sågar 17 miljoner kubikmeter till plank och bräder. Spån och flis är betydelsefulla restprodukter som används inom massaindustrin och för energiproduktion.

 • Av det sågade virket exporteras ungefär 12 miljoner kubikmeter. Resterande 5 miljoner kubikmeter används inom landet.

 • Värdet av den totala exporten av skogsindustriprodukter uppgår till knappt 130 miljader kronor. Massa-pappersexporten utgör sju tiondelar av detta värde. Skogsindustriexporten svarar för en tiondel av Sveriges totala export.

Vem äger Sveriges skogar?

Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare. En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna ägare. Den största markägaren är Sveaskog AB som ägs av staten.

 • Enskilda ägare 50%
 • Privatägda AB 25% (främst de stora bolagen SCA, Holmen, Bergvik)
 • Allmänna ägare 19% (staten, statsägda AB och övriga allmänna ägare)
 • Övriga privata ägare 6 % (bl.a. Svenska kyrkan, stiftelser och allmänningar)

Skogsägare i Sverige