Fakta om skog

Hållbart skogsbruk

 

Skogen en nyckel för det hållbara samhället

Skogsnäringen är av stor betydelse i arbetet för hållbar utveckling. De svenska skogstillgångarna utgör basen för den svenska skogsindustrin. På de här sidorna hittar du fakta om den svenska skogen och skogsbruket. Du hittar länkar till källor för statistik om tillståndet i skogen och värdefulla länkar för dig som är skogsägare. Du kan läsa om hur skogen sköts på ett hållbart sätt. Och inte minst - du hittar fakta om fantastiska träd!

Vill du ha en snabbintroduktion till skogsbruket i Sverige?

Basfakta om skogen och skogsbruket - en lärobok från Skogen i Skolan.
Till "Boken  om skogen"

Boken om skogen

Se film från SLU om den svenska skogsbruksmodellen. Filmen togs ursprungligen fram för en internationell publik till FN-konferensen i Rio de Janeiro (Rio +20).
"Hållbart skogsbruk - den svenska modellen"

Sveaskog har tagit fram en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Här hittar du också mer fakta och faktablad om det svenska skogsbruket.
Till Sveaskogs sajt "Skogsbruk, på ren svenska"

Se kortfilm om den svenska skogens historia och hur framtiden kan se ut för skogen och skogens produkter år 2050. Filmen är framtagen av Skogsindustrierna.
"Den svenska skogens historia"

Nyfiken på vilka utbildningar som kan leda till jobb i skogsbranschen?
Läs om utbildningsvägar inom skog & skogsindustri här på SkogsSverige

 

Några siffror om den svenska skogen och skogssektorn

 • Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar, enligt Riksskogstaxeringen. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar, alltså 69% av landarealen.

 • Av den totala skogsmarksarealen räknas drygt 23 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Med det menas mark som producerar mer än 1 m3sk per hektar och år och som anses lämplig för, och som till största delen används för, virkesproduktion. 

 • Den totala tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark (undantaget produktiv skogsmark i formellt skyddade områden) är drygt 120 miljoner m3sk per år (Riksskogstaxeringens siffror 2011-2015).

 • Totalt 3,6 procent av landets produktiva skogsmark är formellt skyddad som nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Tillsammans med skogsbrukets frivilliga avsättningar är 8,4 procent av landets produktiva skogsmark undantagen från skogsproduktion (Riksskogstaxeringens siffror från 2011). 

 • Av den produktiva skogsmarkens totala årliga tillväxt på dryga 120 miljoner m3sk avverkas drygt 85 miljoner m3sk (Riksskogstaxeringens siffror för avverkningssäsongerna 2009/10 - 2013/14) för att omvandlas till massa och papper, sågade trävaror, skivor  och energi.

 • Antalet anställda inom skogsnäringen är ungefär 70 000 personer totalt (Skogsindustrierna, 2016).

 • Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10-12 procent (Skogsindustrierna, 2016).

 

Vem äger Sveriges skogar?

Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare. En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna ägare. Den största markägaren är Sveaskog AB som ägs av staten.

 • Enskilda ägare 50%
 • Privatägda AB 25% (främst de stora bolagen SCA, Holmen, Bergvik)
 • Allmänna ägare 19% (staten, statsägda AB och övriga allmänna ägare)
 • Övriga privata ägare 6 % (bl.a. Svenska kyrkan, stiftelser och allmänningar)

Skogsägare i Sverige