Svenska träd

Sverige - ett land av skog
Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika typ. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle.

Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Bland våra svenska träd är de vanligaste trädslagen tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna som t ex contortatall (Pinus contorta). För att skilja träden från buskarna, brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några metershöjd.

I menyn högre upp på sidan hittar du information och beskrivning av våra skogsträd.
(Siffrorna anger virkesförråd och andel av virkesförråd på skogsmark under perioden 1996-2000, enligt Riksskogstaxeringen.) Virkesförrådet i Sveriges skogar har ökat kraftigt sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar fanns tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick virkesförrådet till 1 719 milj. m3sk, för att idag uppgå till drygt 3 100 milj. m3sk. Detta motsvarar en ökning med 84%. Den jämnt stigande kurvan visar att tillväxten varit högre än avgången (avverkning plus naturlig avgång) under av perioden.

Bakom denna utveckling ligger en kombination av hårt utnyttjade skogar i början av 1900-talet och en produktions- och tillväxtbefrämjande skötsel av skogarna.

På icke skogsmark (inägor, myrar, fjäll, reservat , kraftledningsgator, bebyggd mark m.m) finns enligt Riksskogstaxeringen 158 miljoner m3sk.Materialet kommer från Skogssällskapet samt boken Skog och mark i Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för skoglig resurshållning och geomatik och Kommentus Förlag 1995.

Här finner du information om träds volym och ålder »