Varför trivs björk och gran så bra tillsammans?

Thor
Bo Leijon
Vad finns för samband mellan att björk och gran tycks trivas så bra tillsammans på samma plats (förutom att de antagligen båda gillar samma näringsrika mark)? Där en björk växer kan man vara ganska säker att en eller gärna många smågranar trängs intill. Vilken egenskap gör ett träd till pionjärträd? Är pionjärträd detsamma som snabbväxande träd? I så fall måste väl många andra träd tillhöra den kategorin, t ex lärk. Eller har det något att göra med mykorriza att göra att vissa träd tycks trivas bäst ihop med vissa andra? Eftersom gran är sekundärträd förstår man att den kommer efter pionjärträdet. Men även tall och asp är ju pionjärträd men ändå ser man bara att gran kommer intill pionjärträdet björk. Varför?
Det flesta svaren finns redan i din fråga! Visst är lärken också ett pionjärträd. Visst är pionjärträd snabbväxande träd med bra spridningsförmåga. Det är ju arter som har hittat sitt livsutrymme, sin "ekologiska nisch" i att de snabbt förmår kolonisera öppna ytor, växa upp och fortplanta sig innan annan vegetation börjar ta överhanden. Dessutom verkar det också finnas olikheter mellan vissa pionjär- och sekundärträd i sättet att skaffa sig och hushålla med växtnäring. Tallplantor kan ju, till skillnad från gran, snabbt komma igång och växa även på öppna grustag eller på hårt bränd mark. Torra och/eller kvävefattiga förhållanden bekommer inte tallen så mycket. Varför är delvis okänt men det finns hypoteser med markbiologiska kopplingar, kanske kvävefixering? Skillnader i "kväveeffektivitet" har också framförts, dvs att tallen skulle vara särskilt bra på att använda det kväve som den lyckas ta upp.

Att "björken är granens moder" har du noterat liksom att huvudorsaken förmodligen är att de frodas på samma typ av mark. Men att granen bara skulle komma upp tillsammans med björk är inte riktigt sant. Graninslaget ökar med tiden även i primära asp- och tallskogar. Undantaget är extrema tallhedar, där granen överhuvudtaget har svårt att växa.

Det finns ändå en del som talar för att just björkskogen erbjuder de bästa betingelserna.för smågranarna. Först gäller det för granfröna att gro och bilda plantor. Om det sker lättare i björkförnan än i förnan från andra trädslag har jag ingen aning om. Klart är däremot att aspen till skillnad från björken kan skjuta rotskott om moderträdet försvagas. Aspen (läs aspklonen) kan därför hypotetiskt tänkas "försvara sitt territorium" bättre än björken. Tallen har betydligt längre livslängd än björken, varför grandominansen inträder långt senare i tallskog än i björkskog. Tallen förmår dessutom att konkurrera om ljuset under hela vegetationsperioden, på ett annat sätt vad ett bladfällande trädslag som björk kan göra.

1