Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp. I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Dags för årets Earth Hour lördag 25 mars

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Lördagen den 25 mars kl 20:30 - 21:30 inträffar WWFs Earth Hour, världens största miljömanifestation. Den arrangeras för elfte gången i rad och hundratals länder beräknas delta. I Sverige ordnar kommuner, företag, skolor och organisationer aktiviteter under Earth Hour - veckan i mars. / WWF
  Läs mer
 • Minskade utsläpp av luftföroreningar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Varje år sammanställer Naturvårdsverket data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige. Utsläppen av svaveloxider, kväveoxider flyktiga organiska ämnen och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd fick han resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar. Bland annat gav både produktionsskogar och urskogar ifrån sig relativt stora mängder koldioxid till atmosfären under stora delar av mätperioden. / SLU
  Läs mer
 • Remissvar: Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I sitt remissvar på EU:s bränslekvalitets-direktiv betonar 2030 att krav även bör ställas på fossila drivmedel, och att det bör gå att gynna biodrivmedel även utanför flygsektorn. / 2030-sekretariatet
  Läs mer
 • Historisk stabilitet i sikte för svensk klimatpolitik med nytt lagförslag

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Idag presenterade regeringen ett förslag till en svensk klimatlag som tillsammans med ett oberoende klimatråd kan skapa stabilitet i det svenska klimatarbetet. – Om klimatlagen tas i riksdagen före sommaren blir det en dag att fira både här i Sverige och i omvärlden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. / WWF
  Läs mer
 • Ökade klimatutsläpp under tredje kvartalet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade under tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015. Ökningen kommer främst från kommersiella transporter och tillverkningsindustrin. En positiv faktor är att hushållens utsläpp har minskat för den aktuella perioden. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Varmare klimat – en iskall nyhet?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Hur rapporterar svenska medier om klimatförändringarna? Vem hörs mest i debatten? Vilken effekt har Trump på klimatet? Har klimatskeptikerna blivit synligare? Välkommen till årets rapportsläpp med paneldiskussion och frukost den 21/2 i Stockholm. /Tankesmedjan Fores
  Läs mer
 • Tillsynen i skogen har förstärkts

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  ENKÖPING: En del skogsägare slarvar, men ingen fuskar medvetet. Och skogsägarna blir allt mer medvetna om betydelsen av miljöhänsyn i skogsbruket./ Enköpings-Posten
  Läs mer
 • Stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket satsar på Klimatklivet. Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. Här finns information om hur du söker stöd. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Hot mot unik mangroveskog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Trots omfattande protester fortskrider planerna på nya kolkraftverk intill världens största bevarade mangroveskog i Sundarbans, Bangladesh. "Vi kan bygga hur många kraftverk som helst. Men vi kan aldrig skapa ett nytt Sundarbans", säger demonstranten Saddam Hossain. / ETC
  Läs mer

Sidor