Hur påverkar eller har människan påverkat varmtempererad lövskogszon?

sadat
Eric Agestam, Institutionen för sydvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

Hur påverkar eller har människan påverkat varmtempererad lövskogszon? Kommer varmtempererad vegetationen eller förutsättningarna för människorna förändras i framtiden, tror ni? Hur? Varför?

Hej Sadat!

På en så här stor fråga finns inget entydigt svar och det finns många aspekter som inte ryms här. Någon annan i frågelådans panel hade lyft fram andra aspekter och kanske haft en annan syn.

Det finns många system för klassificering och indelning av världens klimat och vegetation. Varmtempererad lövskog kan avser en mycket stor del av världen. Om vi håller oss till vår del av världen; från mellan-Sverige (möjligen så långt norrut som ”Limes Norrlandicus”, ”Ekens nordgräns” ung vid Dalälven) ner till Södra Europa där områden med medelhavsklimat sedan tar över,  dvs  södra Frankrike, norra Italien.

I det här området är människans påverkan på vegetationen mycket stor. Här har våra förfäder levt i tusentals år. Här finns stora områden som passar utmärkt för jordbruk och skogen har försvunnit. På lite magrare områden har skogen brukats och trädslagssammansättningen påverkats.  På ytterligare andra områden har bebyggelse brett ut sig med vägar och järnvägar dragits framosv.  I stora delar av Europa finns inte någon ursprunglig lövskog kvar.  Det finns mycket lövskog, men ofta är den brukad och där har människan påverkat trädslag och struktur. I mindre befolkade områden finns skog som inte är lika kraftigt påverkad.

Framtiden? Det är omöjligt att säga hur vi kommer att påverka skogarna i detta stora område i framtiden. Genom effektivare jordbruk har behovet av jordbruksmark inte ökat i takt med en växande befolkning. Men genom att vi blir fler breder städer ut sig, större arealer behövs till vägar osv. Men samtidigt är vi medvetna om skogarnas betydelse och värdesätter lövskogens och dess produkter på ett annat sätt än tidigare. Exempel på produkter är virke, miljöer för rekreation och  jakt. Med ökad kunskap har vårt intresse att bevara skogens mångfald ökat och det talar för en mindre påverkan av de återstående, men redan påverkade, lövskogarna. Men hur kommer vi att se på det i framtiden? Och kommer vi att öka avverkningarna för att få förnyelsebar energi från skogen? Och skogens roll i ett förändrat klimat, som ”kolsänka”? Och hur kommer ett förändrat klimat att påverka trädslagssammansättningen i lövskogen?