Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Forskare får halv miljon för att elektrifiera papper

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Thomas Öhlund vid Mittuniversitetet tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 25 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Nytt samarbete skapar mervärden för skogsbruket och samhället

  Etiketter: Forskning & utbildning
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Skogforsk har skrivit under en avsiktsförklaring för ökat samarbete kring hållbart skogsbruk, råvaruförsörjning och nyttjande av skogens ekosystemtjänster. / IVL
  Läs mer
 • Skogliga scenarier gynnar den lokala diskussionen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När skogslandskapets intressenter, t.ex. skogsägare, renägare och turismnäringen, tillsammans analyserar olika framtidsscenarier kan dialogen underlättas. Jägmästare Julia Carlsson har använt scenarioanalys i sitt doktorsarbete vid SLU och betonar att diskussionerna kring landskapets användning är viktiga för att öka förståelsen för varandras perspektiv, speciellt på den lokala nivån. / SLU
  Läs mer
 • Läget för fåglarna i barrskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i granskogen riskerar att försvinna eller blir väldigt ovanliga. Ett relativt litet inslag av lövträd i granskogen kan avsevärt gynna fågellivet. Det är två av flera resultat från pågående forskning om barrskog och fåglar i södra Sverige. / Instutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
  Läs mer
 • Miljö- och jordbruksutskottet på besök i Stora Ensos innovationscenter i Sickla

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Några av Alliansens riksdagsledamöter från Miljö- och jordbruksutskottet har nyligen besökt Stora Ensos innovationscenter i Sickla. De fick lära sig mer om hur Stora Enso satsar på att utveckla framtidens nya produkter från skogen. / Stora Enso
  Läs mer
 • Viktig gen för resistens mot rostangrepp hittad i salix

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En gen som tros ha stor betydelse för energigrödan salix förmåga att känna igen en angripare har identifierats av forskare från SLU. Två versioner av genen har upptäckts, och den ena versionen förefaller göra individerna mer motståndskraftiga mot rostinfektioner. / SLU
  Läs mer
 • Har urbana träd de egenskaper som krävs för att rena vår luft?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Syftet med denna studie var att undersöka vilka träd som kan hantera den urbana miljön samtidigt som de är bra på att rena luften. Vilka egenskaper hos dessa träd gör dem lämpliga för rengöring av luften? Läs mer i Henrik Nguyens studie. / Lunds universitet
  Läs mer
 • ValChem-projektet levererar socker

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  De första större mängderna cellulosasocker har nu levererats från projektet ValChem som utvecklar och demonstrerar hur gröna kemiprodukter kan framställas med råvara från skogen. / PappersTidning
  Läs mer
 • Nationell satsning på träforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
   Ett fluffigt tredimensionellt batteri som tål stötar och slag. Det är vad forskare vid KTH konstruerat med hjälp av cellulosa från träd, och därmed ett exempel på vad vi kan använda skogen till.
  I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi. / KTH
  Läs mer
 • ÅForsks Kunskapspris till "populär professor"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Växtprofessor Stefan Jansson tilldelas 2017 års Kunskapspris på 100 000 kronor av stiftelsen Åforsk. Han prisas för sina framstående insatser som engagerad och outtröttlig folkbildare som håller kunskapens fana högt. / Umeå universitet
  Läs mer

Sidor