Fakta om bioenergi

Bioenergi

 

Vad är bioenergi?

Bioenergi får vi från biobränslen - alltså förnybara bränslen som hämtas från växtriket. Utvinning av bioenergi är ofta ett sätt att ta tillvara restprodukter, som grenar, kvistar och spån som annars skulle gå till spillo. 

Skogsencyklopedin definierar bioenergi som ”energi som utvinns genom förbränning av biomassa, eller annan direkt eller indirekt omvandling av biomassas energiinnehåll. Biomassans inlagrade energi har ytterst sitt upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen. Biomassa anses i praktiken vara en förnybar energiresurs och i Sverige räknas även torv som råvara till bioenergi eftersom torvbildningsprocesserna inte har avstannat. Som råvara räknas även avfall.”

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (TC 335) använder dessa definitioner: ”Bioenergi är energi från biomassa.” och ”Biomassa definieras från en vetenskaplig och teknisk utgångspunkt som material av biologiskt ursprung förutom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller som är omvandlat till fossil.”

Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) ger exempel på olika typer av bioenergi, vilket också är ett sätt att definiera vad bioenergi är.

 

Förnybart – icke förnybart

”Förnybar energi kommer från en energikälla som hela tiden förnyar sig och därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig tid. Sol-, vind-, vatten-, bio- och geotermisk energi räknas som förnybara energislag.

Solen är en fusionsreaktor som visserligen kommer att ta slut någon gång, men inte inom överskådlig tid. Fossila bränslen som kol, olja och naturgas förnyas, men det tar miljoner år och vi använder mer än vad som bildas. Därför räknas inte fossil energi som förnybar. Råvarorna till bioenergi används, men växer upp igen på kort tid och räknas därför som förnybara. Kärnkraft är inte förnybart eftersom den baseras på ändliga resurser.

De förnybara energikällorna har dessutom fördelen att de inte ger något nettoutsläpp av koldioxid. De mest använda i Sverige är bioenergi och vattenkraft, men vi använder även vind-, sol- och geotermisk energi.”

Källa: www.forskning.se

 

Är torv förnybart?

Torv är ett problematiskt mellanting mellan förnybara och icke-förnybara energislag. På våra breddgrader förnyas torven, om än långsamt. I internationella sammanhang (EU) räknas torv som ett fossilt bränsle. Den statliga torvutredningen (SOU 2002:100, pdf) konstaterar att torv inte kan kategoriseras som fossilt i geologisk mening, men inte heller som förnybart på samma sätt som skogsbränsle. Den intar i stället en särställning mellan förnybart/icke-förnybart. I Finland räknas torv som långsamt förnybart.