Bioenergi och miljömålen

Bioenergi och miljömålen

EU:s energisystem baseras till 80 % på fossila bränslen, det vill säga olja, kol och naturgas. Sverige, som har både vattenkraft, kärnkraft och god tillgång till biobränslen, använder betydligt mindre fossila bränslen än genomsnittet för EU.

EU antog 2008 ett klimat- och energipaket med mål för 2020. Det är dessa mål som styr den svenska energi- och klimatpolitiken.

Tabellen visar vilka mål Sverige och EU har satt upp. EU som helhet ska nå 20 % förnybar energi medan Sverige ska nå upp till 50 %.

Mål 2020 Sverige EU
Andel förnybar energi 50 % 20 %
Andel förnybara drivmedel 10 % 10 %
Energieffektivisering 20 % 20 %
Minskade utsläpp av växthusgaser 40 % 20 %


Det slutliga miljömålet för energiarbetet är att minska halterna av växthusgaser i atmosfären och utsläppen av nya växthusgaser. Miljömålsportalen samlar information om det svenska miljömålsarbetet. Målet ”Begränsad klimatpåverkan” är att ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.”

En indikator för ”Begränsad klimatpåverkan” är ”Klimatpåverkande utsläpp”.

Färdplan 2050

I december 2012 redovisade Naturvårdsverket sitt underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Målet ska nås genom kraftigt minskade utsläpp och ökade upptag av koldioxid i skog och mark. Köp av utsläppsrätter i andra länder kan också bidra till att nå målet.

Når vi målen?

Enligt Svebios beräkningar nådde Sverige målet 50 % förnybar energi år 2012. Beräkningen bygger på Energimyndighetens prognos och använder den metod som anges i EU:s direktiv för beräkning av andelen förnybar energi.

Enligt miljömålsportalen är det inte möjligt att nå målet ”Begränsad klimatpåverkan” till 2050, som är det första etappmålet. Däremot nådde Sverige delmålet ”Klimatpåverkande utsläpp” till 2012.